Artiklar

Artiklar från EU- fonderna och deras program

 • Social- och regionalfondsprojekt firade Europadagen i nybyggaranda

  Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden, Fondgemensamt

  Med sitt svarletarspel lotsades besökare genom byggbranschens rekryteringsvillkor och bostadsbyggandets hållbarhetsutmaningar. Värd för Europadagens event i länsstyrelsens lokaler i Stockholm var socialfondsprojektet Sverige Bygger Nytt och regionala utvecklingsfondsprojektet Grön BoStad Stockholm.

 • Bygget av acceleratormodul öppnade en ny marknad för företag

  Interreg

  De vann komplicerade upphandlingar, lärde känna den akademiska världen och fann en helt ny marknad. Företagarna som deltog i projektet CATE, som finansierades av Interreg Öresund- Kattegat- Skagerrak , kan räkna upp många positiva effekter med sitt deltagande.

 • Efterfrågad flyglinje kom till tack vare Nordic Business Link

  Interreg

  Ökad export mellan företag i Norrbotten och nordligaste Finland och Norge var tanken bakom interregprojektet Nordic Business Link . I dag syns spåren av projektet bland annat genom en helt ny flyglinje som går mellan Luleå, Tromsö och Uleåborg.

 • Bättre fjällräddning i Sverige och Norge tack vare Interreg

  Interreg

  Bättre utbildade fjällräddare med bättre utrustning och ett väl fungerande samarbete mellan Sverige och Norge – det är det långsiktiga resultatet av projektet Gränsöverskridande fjällräddning inom Interreg-programmet Botnia-Atlantica.

 • Mirjam - underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor inom etableringsuppdraget

  Socialfonden

  Mirjam är ett ESF-projekt som drivs av Arbetsförmedlingen och omfattar 22 kommuner i Östergötland och Sörmland. Det är ett vägledningsprojekt som riktar sig till nyanlända kvinnor inom etableringsuppdraget där syftet är att öka sysselsättningsgraden för deltagarna efter etableringsperioden. Ambitionen är att hitta metoder och vägar som kortar ledtiden från ankomst till arbete för målgruppen.

 • Utlandspraktik hjälper unga med funktionsnedsättning att ta steg mot arbetsmarknaden

  Socialfonden

  Active Mobility drivs av Stiftelsen Activa i Örebro län och har varit igång sedan hösten 2015. Projektet använder utlandspraktik som metod för att hjälpa unga män och kvinnor med funktionsnedsättning/ohälsa att närma sig arbetsmarknaden. Resultaten är så här långt mycket positiva där många deltagare redan har gått vidare till arbete eller studier efter genomförd utlandspraktik.

 • Framgångsrik västsvensk samordning för arbetslivsinriktad rehabilitering

  Socialfonden

  Projektet Inkluderande rehabilitering började sin verksamhet i oktober 2015 med syftet att öka tillgängligheten till arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Redan efter sex månader har projektet visat sig framgångsrikt, då 28 personer gått vidare till arbete, studier eller annat stöd som identifierats av projektet.

 • Sydsvenskt samarbete för ökad integration genom socialt företagande

  Socialfonden

  Yalla Sofielund är ett socialfondsprojekt som drivs som ett partnerskap mellan Malmö Stad och den idéburna organisationen Yalla Trappan. Projektet, som varit igång sedan i maj 2016, har redan hjälpt deltagare vidare till studier och arbete. Men framförallt har man fått personer som suttit isolerade hemma i 15-20 år att bli aktiva deltagare i samhällslivet, med arbete, bättre kunskaper i svenska och en ökad självkänsla. Nu står många på kö för att få delta i projektet.

 • Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare - en snabbare väg till arbete

  Socialfonden

  YFI är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Syftet är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikes födda. Inom ramen för projektet skapas en sammanhållen utbildningskedja där språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en hållbar anställning.

 • Hur fördelas pengarna i EU:s strukturfonder?

  Fondgemensamt

  Med hjälp av EU:s strukturfonder kan projekt skapa regional tillväxt. Kompetensutveckling, spjutspetsforskning, tillgång till bredband - projekten kan vara mycket olika - men målet är det samma: Tillväxt och sysselsättning i alla Europas regioner. Se filmen som på under 3 minuter ger en introduktion till EU:s strukturfonder.

 • Arbetsträning och kompetensutveckling i kombination med språkpraktik tar långtidsarbetslösa nyanlända närmare arbetsmarknaden

  Socialfonden

  Socialfondsprojektet Ljungnäsvillan drivs av DEL-TA produktion som är ett arbetsintegrerat socialt företag verksamt i Småland. Insatserna riktar sig till nyanlända, utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män. Ambitionen är att utveckla och implementera en metod för arbetsträning och kompetensutveckling som ger deltagarna en social gemenskap och en stärkt självkänsla. Syftet är att målgruppen genom arbetsmetoden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

 • Ung i Gävleborg rustar unga som varken arbetar eller studerar för arbetsmarknaden

  Socialfonden

  Socialfondsprojektet Ung i Gävleborg är en länsgemensam kraftsamling för att fånga upp och stärka unga kvinnor och män i åldern 15-24 år som varken arbetar eller studerar. Projektet hjälper unga att öka sina förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden. Region Gävleborg driver projektet och samordnar länets kommuner i 10 delprojekt vilket möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna under projekttiden.

 • Hur kan EU- projekt påskynda stora investeringar?

  Interreg

  Ett projektexempel från Interreg South Baltic om hur ett samarbetsprojekt säkerställde att Södra Östersjöregionen var redo att anta positiva förändringar inom skeppsindustrin.

 • Samarbete har lett till bostadsbyggande- exempel från Östhammar

  Regionala utvecklingsfonden

  Trots närheten till Stockholm och Uppsala och stora arbetsgivare har Östhammar i många år haft en stagnerad befolkningsutveckling. En anledning är bostadsbristen. Men tack vare ett samarbete med externa fastighetsföretag håller kommunen nu på att vända den negativa trenden.

 • Grönare bostäder och ökad tillväxt i Stockholm

  Regionala utvecklingsfonden

  Stockholm står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och stor bostadsbrist. Fram till år 2030 planeras därför över 300 000 lägenheter att byggas.

 • Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

  Regionala utvecklingsfonden

  I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talen som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Då tog Malmö innovationsarena form. Det är ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

 • Utvärderingskonferens i februari 2016 kring hur vi tillsammans uppnår Europa 2020- målen

  Havs- och fiskerifonden, Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden

  Den 4-5 februari 2016 arrangerade förvaltande myndigheter för de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna en gemensam konferens med syftet att sprida kunskap om utvärdering och lärande.

 • JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning

  Socialfonden

  Socialfondsprojektet JobbMatchen - bidrar till effektivare matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande i Norrbotten och Västerbotten

 • Klimatsynk- nationellt samarbete för energi och klimat

  Regionala utvecklingsfonden

  Klimatsynk är ett projekt som samordnar alla svenska projekt inom tematiskt mål 4 - stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer .

 • Smarta hälsotekniklösningar på lika villkor

  Regionala utvecklingsfonden

  På Hälsoteknikcentrum Halland driver akademi, företag och samhälle gemensamt utvecklingen för nya, smarta lösningar inom vård och omsorg. Inom projektet Hicube skapas en inkluderande Hälsoinnovationsarena för en mångfald aktörer.

 • Mångväx går från ord till handling

  Regionala utvecklingsfonden

  För att Norrbottens näringsliv ska kunna öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft behöver fler kvinnor anställas. I projektet Mångväx utvecklar tio små och medelstora industriföretag sin kompetens inom jämställdhet och jämlikhet.

 • Jämställd skogsnäring skapar tillväxt

  Regionala utvecklingsfonden

  Skogsindustrin är en av Sveriges mest ojämställda näringar. I projektet Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan går näringsliv, akademi och samhälle samman för att bryta gamla mönster.

 • Gender Contact Point öppnar dörren till genusforskningen

  Regionala utvecklingsfonden

  IT-branschen behöver bli mer attraktiv för kvinnor. I Norrbotten startar Luleå tekniska universitet projektet Gender Contact Point . Via en digital plattform ska universitetets genuskunskap och jämställdhetsmodeller bli tillgängliga för länets små och medelstora IT-företag. 

 • Resultaten av EU:s satsningar 2007-2013

  Interreg, Fondgemensamt

  EU-kommissionen har publicerat resultatet av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar 2007–2013, med en rapport för varje medlemsland.

 • Östersjöstrategin för nybörjare

  Regionala utvecklingsfonden, Interreg

  Arbetar du med att utveckla din kommun eller region? Är du nyfiken på vad EU:s strategi för Östersjöregionen är och vilken nytta du skulle kunna av den? Då är den här broschyren för dig.

 • Risker och möjligheter med flerfondslösningen inom Lokalt ledd utveckling

  Lokalt ledd utveckling

  Sverige involverar alla de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. Flerfondslösningen har stor potential, men bär också med sig stora risker. Det menar fyra tjänstemän från EU-kommissionen som alla arbetar inom olika generaldirektorat med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

 • Lokalt ledd utveckling kräver tillit och förståelse

  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalt ledd utveckling

  140 deltagare från nästan alla EU:s medlemsstater strålade samman i Båstad under två dagar i december för att utbyta erfarenheter av hur leadermetoden fungerar idag och vad som kan göras för att den ska fungera ännu bättre.