Hjälp till att utforma Policy Learning Plattforms inom Interreg Europe!

Interreg Europe behöver din input för att forma detaljerna kring programmets Policy Learning Plattforms (Lärandeplattformar).

Vad innebär Policy Learing Plattforms?

Interreg Europe kommer att stödja alla regioner i Europa genom att inrätta s.k. lärandeplattformar som täcker de fyra tematiska mål som programmet arbetar med: 

  • Förstärkt forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Förbättrad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Stödja övergång till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  • Skydda miljön och stödja resurseffektivitet

Plattformarna ska ge politiskt stöd till europeiska regionala och lokala intressenter genom olika experttjänster och kapacitetsuppbyggande evenemang. Plattformarna ska också möjliggöra nätverkande och ömsesidigt utbyte mellan de regionala, lokala och nationella myndigheter som deltar i utformningen och genomförandet av Europeiska strukturfondsprogram.

Just nu håller de första evenemangen och online- verktygen på att utformas inom plattformarna.

Hjälp till att utforma Policy Learning Plattforms!

För att säkerställa att arbetet som görs inom plattformarna täcker de behov och förväntningar som finns ber Interreg Europe om hjälp.

Interreg Europe

Läs mer om Interreg Europe här.