Årsrapport redovisar rekordsatsning på fiskevård

Länsstyrelserna har satsat rekordbelopp på fiskevårdsåtgärder under 2016 och Jordbruksverket finansierar många fiskevårdsprojekt genom olika EU-fonder. Detta är ett par av de saker som lyfts fram i Jordbruksverkets rapport "Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2016", som följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål.

En grundförutsättning för att kunna behålla svenska folkets stora intresse för fritidsfiske och utveckla fisketurismen är starka och välmående fiskbestånd. Tyvärr har människan under årens lopp påverkat såväl bestånden som deras livsmiljöer negativt genom ett alltför intensivt fiske, fysiska förändringar av sjöar och vattendrag, försurning och övergödning med mera.

Nu pågår ett intensivt arbete med att anpassa fisket till vad bestånden tål och restaurera våra vattenmiljöer. I årets rapport har Jordbruksverket därför, med utgångspunkt från bidragande organisationers verksamhetsrapporter, fokuserat på åtgärder som har bidragit till fiskförvaltning och fiskevård och därmed förbättrat förutsättningarna för fritidsfiske och fisketurism.

Fantastisk resurs

– Jordbruksverkets uppfattning är att det idag finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism och att allt fler börjar inse vilken fantastisk resurs Sverige har i sina vatten och fiskbestånd. Många utmaningar kvarstår men det är med stor tillförsikt och framtidstro vi arbetar vidare mot målen i den nationella fritidsfiskestrategin, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket och ansvarar för årsrapporten.

Några goda exempel från årsrapporten

  • Ny statistik från Havs- och vattenmyndigheten visar att ca 1,6 miljoner svenskamedborgare i åldern 16 - 80 år fritidsfiskar varje år och att deras utgifter för sitt fiske varierar mellan 7,5 till 14,9miljarder kronor per år.
  • Jordbruksverket har via EU-fonder betalat ut ca 200 miljoner kronor till olika fiskevårdsprojekt under 2007-2013. Det är ett arbete som fortgår under programperioden 2014-2020.
  • Länsstyrelserna har under 2016 satsat drygt 31 miljoner kronor på fiskevård, bland annat på att skapa fria vandringsvägar för fisk men framför allt genom inlösning och utrivning av dammar. Det är mer än något tidigare år.
  • Sportfiskarna har sedan 2011 återskapat 100 hektar våtmarker och tillgängliggjort 350 hektar befintliga lekområden för främst gädda och abborre i kustmynnande vattendrag längs ostkusten.

– Med årsrapporten för 2016 vill vi visa på goda exempel på förvaltnings- och fiskevårdsåtgärder som har gynnat fritidsfisket och fisketurismen. Vi vill tacka alla myndigheter och organisationer som har bidragit till rapporten och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Daniel Melin.

Jordbruksverket på Sportfiskemässan

Årsrapporten offentliggörs den 17 mars på Sportfiskemässan i Jönköping där Jordbruksverket finns i monter C:566 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet, Kustbevakningen och Länsstyrelsen.

Mer information

Här kan du läsa mer om årsrapporten Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism – Årsrapport 2016länk till annan webbplats