Regionala utvecklingsfonden

Åtta regionala program, ett nationellt och fjorton program över landsgränser.

Stärkt ekonomisk och social sammanhållning. Minskade regionala skillnader