Gender Contact Point öppnar dörren till genusforskningen

IT-branschen behöver bli mer attraktiv för kvinnor. I Norrbotten startar Luleå tekniska universitet projektet Gender Contact Point. Via en digital plattform ska universitetets genuskunskap och jämställdhetsmodeller bli tillgängliga för länets små och medelstora IT-företag. 

I Sverige är endast en femtedel av alla som arbetar inom IT kvinnor. Sektorn behöver bli mer inkluderande för att bli mer konkurrenskraftig, konstaterar projektledare Paula Wennberg vid Luleå tekniska universitet.

– Arbetsplatserna behöver bli mer dynamiska, innovativa och lockande för både kvinnor och män. I dag flyttar unga kvinnor från norr till större städer för studier och en bredare arbetsmarknad. Kvinnorna blir inte kvar här om vi inte ser till att ha arbeten och utbildningar som är attraktiva för dem. I Gender Contact Point kopplar vi ihop näringslivet med forskningen. Genom att öppna dörren till forskningsresultat får företagen verktyg för att bryta traditionella genusmönster och bredda sin rekrytering.

Nya affärsmöjligheter

Ambitionen är att öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi, näringsliv och övriga samhället. Navet i projektet är Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) – ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och IT-branschen.

Både CDT och Luleå tekniska universitet har etablerade kontakter med regionens näringsliv inom It, gruva, skog, handel och kreativa näringar.

– Det betyder att det redan finns tillgång till resurser i form av forskningsresultat, verktyg, metoder, interna och externa samarbetsparter, säger Paula Wennberg. Därifrån bygger vi nu vidare i tätt samarbete med universitetets genusforskare vid institutionen Genus & Teknik.

Forskning kommer till nytta

Forskning visar att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ökar kreativitet, innovationsförmåga och konkurrenskraft. De företag som inte aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald riskerar att få högre kostnader och sämre produkt- och tjänsteutveckling jämfört med sina konkurrenter, säger Paula Wennberg.

– Det görs otroligt mycket bra forskning som inte kommer till nytta i samhället utanför akademin. Därför har vi satsat på att få ut resultat och metoder och göra dem tillgängliga och möjliga att använda i företagen. På så sätt kan projektets horisontella kriterier– lika möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet – integreras i företagets kärnverksamhet. Metoder för jämställdhetsintegrering kan ofta användas även för mångfaldsintegrering.

Nya utvecklingsmöjligheter

Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag som arbetar med digitala tjänstenäringar för smart region och andra branscher och sektorer som har koppling till fokusområden för smart specialisering.

– Vi kommer att samarbeta direkt med företagen i workshops och rådslag för att komma fram till vad de behöver till den gemensamma samverkansplattformen, säger Paula Wennberg. Det kan handla om att producera appar, färdigställa handböcker, checklistor och processbeskrivningar samt att samla lärande exempel. Företagens egna behov styr. Vi kommer att ta fram skräddarsydda verktyg.

Att gruppen IT-utvecklare breddas med fler kvinnor betyder också att produkterna blir mer användarvänliga.

– På längre sikt ska projektet bidra till nya mötesplatser och utvecklingsmöjligheter och ge möjligheter till långsiktig och hållbar utveckling över tid genom ett mer inkluderande samhälle som är attraktivt för både kvinnor och män.

Text: Carina Roxström

Fakta GCP – Gender Contact Point.

Projekttid: 1 januari 2016 – 30 april 2018.

Projektägare: Luleå Tekniska Universitet.

Län som omfattas: Västerbotten och Norrbotten.

Primär målgrupp: Små och medelstora företag inom IT-området.

Horisontella kriterier: Jämställdhet samt Lika möjligheter och icke-diskriminering.

Finansiering:

  • Tillväxtverket: 850 000 SEK.
  • Medfinansiärer: 850 000 SEK.

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Program: Regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland