Mångväx går från ord till handling

För att Norrbottens näringsliv ska kunna öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft behöver fler kvinnor anställas. I projektet Mångväx utvecklar tio små och medelstora industriföretag sin kompetens inom jämställdhet och jämlikhet.

– En könssegregerad arbetsmarknad gör det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. säger projektledare Åsa Tjärnberg vid det regionala utvecklingsföretaget IUC Norrbotten. Teknik- och industribranschen växer och utvecklas i Norrbotten. Samtidigt ser vi att allt fler företag ser med oro på framtiden och sin långsiktiga kompetensförsörjning.

Vid länets små och medelstora industriföretag inom trä, verkstad, elektronik och IT är endast 12-15 procent av de anställda kvinnor. Ytterst få av dem återfinns i ledande ställning. Om företagen ska överleva måste de rekrytera bredare.

– Företagen inser ofta behovet av förändring men saknar de praktiska metoderna. Det är där vi kommer in för att stödja dem att gå från ord till handling, säger Åsa Tjärnberg.

Skräddarsydda processer

Mångväx kopplar ihop kompetensutveckling med konkreta, företagsspecifika insatser för jämställdhet och mångfald.

– Att vi fokuserar på små och medelstora företag beror på att de har begränsade kunskaper och resurser för att på egen hand bedriva ett kunskapsbaserat och strategiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Tio små och medelstora norrbottniska industriföretag deltar. Gemensamma träffar varvas med workshops på varje företag för att sätta upp specifika mål och genomföra skräddarsydda utvecklingsprocesser. Det kan till exempel handla om att ta fram en jämställdhetsplan som är direkt kopplad till verksamhet och affärsmål, eller att arbeta för målet att varannan rekrytering under de kommande två åren ska vara en kvinna.

– Att gå från ord till handling är viktigt men inte alltid så enkelt, säger Åsa Tjärnberg. Det kräver självinsikt, nya rutiner och en hel del mod för att bryta mönster. Ett långsiktigt perspektiv och ett aktivt engagemang från företagsledningen, är andra viktiga framgångsfaktorer.

Lärande förstudie

Projektet Mångväx bygger vidare på erfarenheter och kunskap från senare års kontinuerliga dialoger med industriföretagen som IUC Norrbotten haft. Projektet har också god hjälp från den förstudie som projektägaren IUC genomförde 2014-2015 i samarbete med kommunikationsbyrån Plan Sju och Luleå tekniska universitet. I förstudien testades metoden i tre företag som fick jämställdhetskompetens, kommunikationsutveckling och affärsrådgivning för att starta konkreta förändringsprocesser.

– En viktig lärdom därifrån var att det inte finns en metod för att skapa jämställdhet och mångfald, betonar Åsa Tjärnberg. Vilken metod som bör användas beror på varje enskilt företags specifika behov. Utifrån dessa skräddarsys förändringsprocessen.

De horisontella kriterierna utgör grunden i projektet eftersom företagen får hjälp att koppla ihop jämställdhetsarbete med sina affärs- och rekryteringsprocesser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Universitetet som bollplank

Forskning visar att jämställdhet och mångfald gynnar innovationskraft och lönsamhet. Luleå tekniska universitet, som forskat länge inom området mansdominerade branscher, är en samarbetspartner i projektet. Universitetet fungerar som bollplank och står som garant för att insatserna är vetenskapligt kvalitetssäkrade och praktiskt beprövade. Akademin bidrar också med en slutlig projektutvärdering baserad på intervjuer med deltagande företag.

Projektmålet är att företagen ska uppnå ökad lönsamhet, konkurrenskraft, innovationskraft och breddad rekrytering.

– De ska känna att deras konkurrenskraft har stärkts och att de har fått verktyg för att jobba vidare med jämställdhet och jämlikhet, betonar Åsa Tjärnberg, som noterar stor entusiasm bland deltagarna.

– De går in med full kraft i projektet. Några har redan ändrat rutiner och genomfört konkreta åtgärder, vilket ger starka skäl att tro att de verkligen kommer att skapa förändring.

Ett annat förväntat projektresultat är att deltagande företag ska blir en inspirationskälla för övriga näringslivet.

– Redan nu har flera av företagen i projektet spritt sitt engagemang via lokala medier. Det blir en snöbollseffekt. Ju fler som får kunskap om hur det går till att jobba konkret för jämställdhet och mångfald, desto bättre för den regionala tillväxten, säger Åsa Tjärnberg.

Text: Carina Roxström

Fakta Mångväx – jämställd och jämlik konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag.

Projekttid: 1 september 2015 – 31 maj 2017.

Projektägare: IUC Norrbotten.

Samverkanspartner: Luleå tekniska universitet samt Plan Sju kommunikation AB.

Målgrupp: Små och medelstora industriföretag.

Kommuner som omfattas: Kalix, Älvsbyn, Luleå, Piteå, Boden.

Horisontella kriterier: Jämställdhet samt Lika möjligheter och icke-diskriminering.

Finansiering:

  • Tillväxtverket: 2 008 400 SEK.
  • Medfinansiärer: 2 008 400 SEK.

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Program: Regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland