Smarta hälsotekniklösningar på lika villkor

På Hälsoteknikcentrum Halland driver akademi, företag och samhälle gemensamt utvecklingen för nya, smarta lösningar inom vård och omsorg. Inom projektet Hicube skapas en inkluderande Hälsoinnovationsarena för en mångfald aktörer.

Hälsoteknikcentrum Halland startades genom ett utvecklingsprojekt 2009-2012 inom ramen för strukturfondsprogrammet Västsverige. Centrat är i dag ett etablerat samarbete mellan Region Halland, de halländska kommunerna och Högskolan i Halmstad, berättar verksamhetsledare Anne-Christine Hertz.

– Vårt mål är att skapa hållbar tillväxt genom en strategisk satsning på hälsoteknik inom två huvudområden. Det ena är att identifiera idéer och behov som kan utvecklas till nya eller förbättrade tjänster eller produkter inom hälsa och omsorg. Det andra är att se till att dessa idéer och behov bearbetas vidare i förstudier och utvecklingsprojekt för att komma ut på marknaden.

Syftet med det aktuella samverkansprojektet HiCube, där Anne-Christine Hertz är projektledare, är att stärka samverkan mellan företag, akademi och offentlig verksamhet samt öppna upp för fler aktörer. Under projekttiden ska en inkluderande och dynamisk regional Hälsoinnovationsarena skapas.

– Med inkluderande menas att en mångfald aktörer ska ges möjlighet till stöd på lika villkor. Projektets mål är att det arbete som bedrivs här ska stimulera till tillväxt, fler arbetstillfällen och nya företag.

Nya hållbara lösningar

Samhället står inför stora utmaningar, inte minst inom områdena hälsa och hållbar utveckling. De utmaningar som vårdsektorn står inför kräver ökad samordning mellan vårdgivare, ökat patientinflytande och möjlighet att möta patienter med komplexa vårdbehov. Att möta dessa utmaningar kräver nya, innovativa och hållbara lösningar. Det kan till exempel handla om förändrade arbetsmetoder, tekniska lösningar eller tjänster som underlättar för individen att klara sin vardag.

– Vi måste tänka smart, konstaterar Anne-Christine Hertz. Hur kan tekniken utvecklas för att underlätta för äldre och sjuka att bo kvar hemma? Vilka behov finns inom hemtjänst och sjukvård och hur kan dessa omsättas i nya företag och tjänster?

Arena för innovation

– Genom att vi skapar en dynamisk, regional hälsoinnovationsarena blir strukturerna tydliga för innovationsarbetet. Forskare ska involveras tidigt i processen för att stärka hållbarheten av innovationerna.

De horisontella kriterierna har stor betydelse i projektet och en särskild tjänst ansvarar för att dessa under projektperioden. Arbetet med jämställdhet, ickediskriminering samt lika möjligheter kommer inom ramen för HiCube bestå av tre delar: planering av innovationsprojekt, byggande av strukturer samt uppföljning och analys.

– Genusperspektivet och innovationsperspektivet gifter sig mycket bra när det gäller att hitta nya, möjliga lösningar på våra hälsotekniska utmaningar. Det är viktigt att vi har stor kunskap om detta i vår grundbemanning. En ökad medvetenhet gör det möjligt att vi får bättre produkter. Det är oerhört angeläget att design, gränssnitt och användarvänlighet passar för alla olika människor. Det kräver att vi analyserar våra perspektiv: Hur ser frågeställningarna ut i våra projekt? Vilka är initiativtagarna? Hur ser könsfördelningen ut bland de involverade forskarna? Hur fördelas resurserna? Vem får företräde i produktutvecklingsprocessen?

Vända på perspektiven

Ibland behöver frågorna ställas på sin spets för att man ska nå förändring, säger Anne-Christine Hertz.

För några år sedan tog Hälsoteknik Halland fram androstolen, en gynstol för män. Syftet var främst att synliggöra genusperspektivet inom produktutveckling, och att väcka debatt.

– Vi ställde frågor som ”vems behov får företräde?”, ”var finns det eftersatta behov?” samt ”hur kan ett normkritiskt perspektiv och design gemensamt synliggöra dessa behov?”. Kvinnor har beskrivit gynstolen som kall, instabil, hög och ovärdig. Vi ville se vad som händer när dessa upplevelser överförs till en produkt designad för män.

Text: Carina Roxström

Fakta HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena.

Projekttid: 1 augusti 2015 – 30 november 2018.

Projektägare: Högskolan i Halmstad.

Samverkanspartner: Laholms kommun, Halmstad kommun, Falkenbergs kommun, Science Park Halmstad AB, Region Halland, Hylte kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun.

Primär målgrupp: Små och medelstora företag inom hälsoinnovationsområdet.

Horisontella kriterier: Jämställdhet samt Lika möjligheter och icke-diskriminering.

Finansiering:

  • Tillväxtverket: 10 600 000 SEK.
  • Medfinansiärer: 15 900 000 SEK.

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Program: Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige