Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talen som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Då tog Malmö innovations­arena form. Det är ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

– Projektet bygger på ett tidigare arbete för renovering av miljonprogrammets bostäder, förklarar Trevor Graham, projektledare för innovationsarenan. I det här projektet använder vi oss framför allt av innovation för att hitta kostnadseffektiva sätt att bygga hållbart på kort tid – utan att göra avkall på kvaliteten vilket annars lätt blir en följd när man ökar byggtakten.

Från flexibelt markpris till bilpooler

Genom att systematisera innovationsarbetet och främja samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi ska de bärande idéerna tas fram. Det kan exempelvis handla om markpris anpassat efter samhällsnytta. Trevor beskriver ett tidigare projekt där kommunen tillsammans med en privat fastighetsägare ville uppmuntra kvarboende genom att förena nya bostäder med nya jobb i ett område där arbetslöshet och utflyttning var ett växande problem. De boende anställdes i byggprocessen, något som skapade stor samhällsnytta. Det faktum att staden tog en del av kostnaden bidrog till att möjliggöra investeringen.

– Innovationer kan ju vara såväl affärsmässiga som tekniska och processmässiga, förtydligar Trevor. Han tar delade ytor som exempel på en teknisk innovation, så som gemensamma tvättutrymmen och kök.

Vidare förklarar han hur även cykel- och bilpooler kan vara en form av tekniskt nytänkande inom bostadsbyggande. Just bilpooler kan faktiskt ersätta uppförandet av exempelvis ett parkerings-hus och därigenom frigöra både yta och sänka den totala byggkostnaden. Ytterligare ett exempel på en innovation av mer processrelaterad karaktär är att involvera medborgarna i byggprocessen genom digitala plattformar.

Utmanande regelverk och långsiktigt strukturarbete

Den breda nyttan med innovationsarbete kan alltså vara stor. Vilka är då utmaningarna? Trevor beskriver att det stora antalet involverade aktörer i projektet kan göra samordning och undersökning av till exempel synergieffekter tidskrävande. Dessutom kan regelverket för innovationsarbete paradoxalt nog vara hämmande istället för främjande. Men han är hoppfull:

– Tidigare har innovationsprocesser varit ganska individberoende –  de har drivits av till exempel en eldsjäl som sedan varit svår att ersätta när han eller hon inte längre är på plats. Men genom den strukturering av innovationsarbetet som vi nu genomför kommer det sannolikt att bli en mer stabil, organisk struktur som ännu bättre kan ta hand om nya idéer.

Avslutningsvis beskriver Trevor Malmö innovationsarena som ett spännande projekt med förutsättningar att skapa spännande resultat:

– Om ett år är förhoppningsvis processen igång inför byggandet av ytterligare några hundra lägenheter! förutspår han.

Fler lärande exempel på temat Hållbar Stadsutveckling finns på hållbarstad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om projektet

Projekttid: 2016.09.01 – 2019.12.31

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfond: 36 511 445 kr

Stödmottagare: Malmö kommun

Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning
Programområde: Skåne-Blekinge

Insatsområde: Hållbar stads- och samhällsutveckling
Tematiskt mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation