Arbetsträning och kompetensutveckling i kombination med språkpraktik tar långtidsarbetslösa nyanlända närmare arbetsmarknaden

Socialfondsprojektet Ljungnäsvillan drivs av DEL-TA produktion som är ett arbetsintegrerat socialt företag verksamt i Småland. Insatserna riktar sig till nyanlända, utrikesfödda och långtids­arbetslösa kvinnor och män. Ambitionen är att utveckla och implementera en metod för arbetsträning och kompetens­utveckling som ger deltagarna en social gemenskap och en stärkt självkänsla. Syftet är att målgruppen genom arbetsmetoden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Bild på fem personer i utemiljö. Tre män till vänster och två kvinnor till höger.

Deltagarna får praktiskt lära sig ett eller flera av verksamhetsområdena: restaurang och café, ekologisk odling, fastighetsskötsel samt konferens- och uthyrningsverksamhet. Praktisk språkträning integreras med yrkespraktik samtidigt som deltagarna delar av dagen går på reguljär SFI.

DEL-TA produktion har funnits sedan 1997 och har som verksamhetsidé att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. DEL-TA har lång erfarenhet av arbetsträning och kompetensutveckling i en industriell miljö men har saknat motsvarande inom tjänste- och servicenäringen.

Omställning av arbetsmarknaden

- I Småland har antalet tjänster inom industrin minskat kraftigt under senare år, särskilt inom den lågteknologiska industrin, och man efterfrågar mer högkvalificerade kunskaper än tidigare. Regionen måste därför arbeta för en omställning av arbetsmarknaden då efterfrågan på arbetskraft inom service, tjänster och vård och omsorg ökar. Den här förändringen har också gjort att personer med svag förankring på arbetsmarknaden har fått allt svårare att komma i arbete, därför fokuserar vi i det här projektet på arbetsträning inom service- och tjänstesektorn, säger projektledaren Elisabeth Stake.

I gruppen av personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har utrikesfödda män och kvinnor ökat kraftigt de senaste 5 åren. För att denna grupp ska ha en möjlighet att träda in på arbetsmarknaden och få egen försörjning krävs att de har de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Många står dessutom särskilt lång från arbetsmarknaden till följd av att de har en sammansatt problematik med arbetslöshet i kombination med språkhinder och ibland någon funktionsnedsättning.

Fyra verksamhetsområden

Målgruppen i projektet får arbetspraktik på den så kallade Ljungnäsvillan, som ligger vid havet 2 mil norr om Kalmar. Deltagarna får praktiskt lära sig ett eller flera av verksamhetsområdena: restaurang och café, ekologisk odling, fastighetsskötsel samt konferens- och uthyrningsverksamhet. Praktisk språkträning integreras med yrkespraktik samtidigt som deltagarna delar av dagen går på reguljär SFI.

- Hos många deltagare finns ofta redan praktisk kunskap inom vissa yrkesområden, så det är språkutvecklingen som är den stora utmaningen. Därför är vi noga med att bara prata svenska under praktiken på Ljungnäsvillan, säger Elisabeth Stake.

Individanpassad utbildning

Ljungnäsvillan räknar med att rekrytera mellan 80 - 90 deltagare och att omkring 60 personer fullföljer hela utbildningen. En matchningshandledare finns specifikt anställd i projektet för att följa individerna under hela deras praktik. Handledaren jobbar på individnivå, just nu med 16 deltagare, och tar fram individuella utvecklingsplaner och sedan matchningsinsatser. Efter praktiken ska deltagaren vara redo för arbetsmarknaden. Projektets mål är att samtliga deltagare som fullföljt sin praktik ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Deltagarna får vara på Ljungnäsvillan i upp till 6 månader innan de går vidare med nästa steg i sin utvecklingsplan.

De första deltagarna startade i september 2016. I den första gruppen med 16 deltagare har man en hög närvaro, vilket man tror beror på att deltagarna får jobba med verkliga arbetsuppgifter och att projektet ger en social gemenskap som leder till stärkt självkänsla.

Strukturerad samverkan

Målsättningen är att Ljungnäsvillan ska bli ett lönsamt och självbärande verksamhetsområde inom DEL-TA:s övriga verksamhet och inte bara bli ett tillfälligt projekt.

- För att nå vårt mål är det viktigt att etablera en nära och strukturerad samverkan med Arbetsförmedlingen och berörda förvaltningar inom Kalmar kommun, framför allt Arbetsmarknadsenheten, Socialförvaltningen och Invandrarservice. Även SFI är en viktig partner i projektet när vi jobbar med deltagarnas individuella handlingsplaner. Kalmar Arbetsgivarring är också en viktig samverkanspartner eftersom de hos sina medlemsföretag har ett flertal arbetsplatser för praktik- och lärlingsplatser och genom sitt eget sociala företag kan anställa för bemanning i andra företag och organisationer när vi ska slussa vidare våra deltagare ut i arbetslivet, säger Elisabeth Stake.