Långsiktiga effekter

Interreg-projektet la grunden till nya sätt att samarbeta med Kina

Ökad insikt i den kinesiska kulturen, men även en viss omstrukturering av affärserbjudande för att underlätta försäljning mot den kinesiska marknaden. Det senare är ett arbetssätt som finns kvar och utvecklats vidare som resultat av BENCH-projektet som genomfördes av Länsstyrelsen i Östergötland och Region Östergötland i samarbete med partners inom Östersjöregionen.

Flera personer sitter vid ett långbord i ett rum.

Offentligt samarbete som banar väg för företag

BENCH-projektet som pågick mellan 2010 till 2013 hade som syfte att utveckla möjligheterna till kontakter med Kina för företag i Östersjöregionen. Det handlade bland annat om att utveckla metoder för delegationsbesök och för att öka investeringarna. Nio partners från Sverige, Finland och Estland arbetade tillsammans i detta EU-finansierade projekt i Interreg Central Baltic-programmet.

Projektledare var Annika Holmström från Länsstyrelsen i Östergötland (efter projektet har hon flyttat vidare till Region Östergötland).

- Kina är ju en enorm marknad som fortfarande växer, säger hon. Frågeställningen i BENCH-projektet var hur vi från offentlig sida skulle kunna samarbeta mellan länder för att underlätta för företag att öppna upp säljkanaler och kontakter till Kina, säger hon.

Som ett exempel nämner Annika Holmström att Länsstyrelsen i Östergötland sedan tidigare hade mycket goda kontakter med en viss del av Kina, och genom samarbetet i projektet kunde det öppna dörrar för till exempel Estland som sedan gjort affärer med den regionen.

- Genom BENCH-projektet började vi renodla våra erbjudanden och bli mer proaktiva, framför allt när det gällde cleantech och logistik, fortsätter hon. Det arbetssättet som vi lade grunden till då använder vi oss av nu när det gäller smart specialisering. Det är ett arbetssätt som vi har fortsatt med även inom andra områden efter projektets slut.

Idéerna som uppkom ledde även till andra samarbetsprojekt

En annan som byggt upp goda relationer och utvecklat arbetsmetoder efter BENCH-projektet är Linda Ström, även hon på Länsstyrelsen i Östergötland. Hon berättar att idén att sätta samman gemensamma erbjudanden utifrån respektive lands spetskompetenser följdes upp i ett senare transnationellt projekt med partners runt Östersjöregionen.

- Genom BENCH-projektet etablerade vi väldigt goda relationer till partners i Estland och Finland som vi fortfarande samarbetar med i konstellationer, säger hon. Även i de uppföljande projekten har mycket fokus varit på att hitta arbetsformer och modeller för ett gemensamt erbjudande till gagn för alla parter, utifrån våra länders olika förutsättningar. Det har varit en lärorik resa där vi också haft med partners från Lettland, Polen och Ryssland.

Flera personer står uppradade för en gruppbild i Shangai.

Deltagare i projektet en kall kväll i Shanghai

Studieresa till Kina gav många lärdomar

Under projektets gång blev det en resa till flera städer i Kina med delegater från de olika medverkande länderna runt Östersjön. Det blev nyttig lärdom i den kinesiska kulturen och hur man gör affärer med länder som är annorlunda.

- Jag lärde mig mycket under projektet som jag fortfarande har användning för i mitt yrkesliv, säger Mattias Flodström från Region Östergötland som också deltog i projektet. Det är lättare att lära sig mer om varandras kulturer och spetskompetenser när man reser runt tillsammans en vecka. Både om våra samarbetspartners spetskompetenser och kundens kultur. Vi lärde känna varandras styrkeområden och det blev därför lättare att sätta ihop ett gemensamt erbjudande utifrån varje lands spetskompetens. Vad gäller affärskulturen i Kina så var det en nyttig lärdom att kineser inte reagerar på samma sätt som vi, och att de är oerhört artiga!

Interregprojekt ger långsiktiga resultat

Interreg-programmen ska utveckla samarbete över nationsgränser. De gränsöverskridande programmen har funnits under fem av EU:s programperioder, sen 1990. Men vilka resultat kan vi se idag av projekt som nu är avslutade?

Detta är ett exempel från projekt som drevs under perioden 2007–2013.