Pengar från landsbygdsprogrammet ger ökad djurvälfärd

I en utvärdering från Jordbruksverket har vi undersökt effekterna av landsbygdsprogrammets tre djurvälfärdsersättningar. Har ersättningarna gett resultat och kan man påstå att djuren fått det bättre?

Kor på bete

Till att börja med, vad är egentligen djurvälfärd? Att definiera djurvälfärd är inte helt enkelt och det finns olika filosofier och synsätt kring vad som menas med god djurvälfärd. Någon kan påstå att en höna i bur har en bättre djurvälfärd än en frigående höna eftersom hon har bättre tillgång till foder, ett lägre parasittryck och undgår fjäderplockning i större utsträckning. Å andra sidan har den frigående hönan större möjligheter att utöva sitt naturliga beteende och kan på så vis anses ha en bättre djurvälfärd.

Djurhållare har kunnat söka ersättning för djurvälfärdsåtgärder som går utöver lagkrav. De ersättningar som finns att söka i landsbygdsprogrammet är extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad klövhälsovård för mjölkkor.

Svårt att mäta djurvälfärd

Att mäta djurvälfärd är om möjligt ännu svårare än att definiera den. Utvärderingens resultat baseras till stor del på en enkät som skickades ut till de som sökt ersättningarna. Utvärderingen har också använt uppgifter om klövhälsan från Växa Sverige och statistik om smågrisproduktion från Winpig.

Sammantaget pekar både statistik och svar från sökande på att ersättningarna har ökat djurvälfärden för suggor, får och mjölkkor. Förekomsten av klövsjukdomar har sjunkit sedan ersättningen gick att söka och majoriteten av de som svarat på enkäten tycker att ersättningarna varit ändamålsenliga för att öka djurvälfärden. De allra flesta verkar dessutom tycka att ersättningarna varit smidiga att söka, att utbetalningar fungerat bra och att reglerna varit enkla att följa.

Många söker ersättningarna

För att öka djurvälfärden för så många djur som möjligt var ett mål med ersättningarna att många skulle söka. Och många har sökt! Målet var att 3 700 personer per år skulle söka. År 2018 sökte 4 557. Allra flest sökande har ersättningen till suggor, men för får och mjölkkor finns potential att få fler sökande. Kanske kommer fler söka om ersättningarna justeras och förbättras? Administrationen är krävande och villkoren passar inte alla typer av besättningar. Bland annat föreslår utvärderingen att kravet på fårklippning görs mer flexibelt och att det görs enklare för lantbrukare att räkna på hur många kor de ska söka för.

Ökad konkurrenskraft för företagen

Förutom att öka djurvälfärden tror flera rådgivare och veterinärer att ersättningarna har ökat företagens konkurrenskraft. Djurhållare har fått ett ökat fokus på produktionsplanering och utfodring, vilket ökar avkastningen och stärker konkurrenskraften.

Läs hela rapporten Utvärdering av djurvälfärdsersättningar.länk till annan webbplats