Datadelning mellan aktörer till nytta för hela livsmedelskedjan

Att dela olika typer av data skapar nytta för lantbruket och hela livsmedelskedjan. Agronod har kommit en bra bit på vägen med en nationell plattform för datadelning inom lantbruket. Jordbruksverket stöttar initiativet med projektstöd.

Den ursprungliga idén med en gemensam plattform för datadelning kom från lantbruksnäringen själva som såg vad andra länder höll på att bygga och även identifierade ett tydligt behov för svenskt lantbruk. I december 2019 fick Jordbruksverket ett regeringsuppdrag att genomföra en förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data.

I dag, fyra år senare, har Jordbruksverket beviljat 50 miljoner kronor ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till Agronod för att förverkliga idén om en gemensam plattform och de har kommit en bra bit på vägen. Ytterligare 70 miljoner kronor är på gång för fortsatt arbete.

– Eftersom det är ett strategiskt viktigt initiativ som involverar stora stödbelopp och ställer höga krav på rättssäkra processer följer vi kontinuerligt upp Agronods arbete genom en särskild tillsatt grupp, berättar Lina Edvardsson på Jordbruksverkets näringsutvecklingsenhet.

Därför är datadelning en bra idé

Hela livsmedelskedjan har nytta av att kunna dela data mellan olika aktörer. Och för den enskilda lantbrukaren kan det till exempel innebära att, i stället för att mata in samma information många gånger, bara göra det en gång. Eller ännu bättre, att det sker per automatik direkt från maskinerna på gården. De organisationer som behöver informationen kan därefter hämta den från Agronods plattform.

För oss på Jordbruksverket kan tillgången till data bidra till att vi kan göra snabbare och mer träffsäkra analyser, säger Lina Edvardsson.

Agronod ägs av flera aktörer i livsmedelskedjan

Agronod är ett bolag som samägs av LRF, Hushållningssällskapen, VÄXA, Lantmännen, Arla och HK Scan. Det är alltså Agronod som bygger själva plattformen som möjliggör datadelningen. De har även utvecklat ett verktyg för att beräkna klimatavtryck på den egna gården. Två områden som Agronod har identifierat och vill arbeta med är att förenkla SAM‑ansökan och kontroller.

Agronod och Jordbruksverket har båda som ambition att förenkla för lantbrukaren för att kunna bidra till ett mer hållbart och lönsamt jordbruk. Nu är det dags att tillsammans ytterligare utforska hur vi kan samverka för att uppnå det, säger Lisa Brandrup-Wognsen, ansvarig för innovation och samverkan på Agronod.

Workshoppar för ökad samverkan

I januari kommer Lisa Brandrup-Wognsen och Emilia Liljeström, vd på Agronod, till Jordbruksverket för att hålla i minst två workshoppar. Syftet är att vi ska förstå varandras mål och verksamheter ytterligare, få inblick i såväl nuläge som framtida möjligheter samt att hitta en väg framåt för hur vi bäst kan samarbeta.

Hittills har vi på Jordbruksverket delat med oss av vissa data som till exempel från nötkreatursregistret CDB. Vi behöver identifiera vilka andra data vi kan dela och vilka data vi skulle vilja ha, säger Lina Edvardsson.

Ett av de områden som vi vill utforska tillsammans på workshopparna är hur vi med smart användning av data från gården kan förenkla SAM-ansökan för lantbrukaren, förklarar Lisa Brandrup-Wognsen. Alla vet hur smidigt det är att deklarera nuförtiden när Skatteverket redan har fyllt i grunduppgifterna åt oss. Skulle man kunna göra på samma sätt med SAM-ansökan?

Det är viktigt att vi har ett öppet sinne för att förstå vilka fler möjligheter som kan finnas inom olika områden på Jordbruksverket, där datadelning och på sikt automatisk datainhämtning från gården skulle kunna göra nytta, avslutar Lina Edvardsson.