EU:s finanser i framtiden: den senaste sammanhållnings­rapporten driver diskussionen om EU-stöd efter 2020

Nu har EU-kommissionen offentliggjort den sjunde sammanhållningsrapporten, där man tar pulsen på EU-regionerna, drar lärdom av de sammanhållningsutgifter som funnits under krisåren och sätter ramen för sammanhållningspolitiken efter 2020.

sjunde sammanhållningsrapporten

I sammanhållningsrapporten analyseras det nuvarande läget när det gäller EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Europas ekonomi håller på att återhämta sig, men det finns skillnader mellan och inom medlemsländerna.

De offentliga investeringarna i EU ligger fortfarande under de nivåer som fanns före krisen. Regionerna och medlemsländerna behöver ännu mer stöd om de ska kunna bemöta de utmaningar som tas upp i diskussionsunderlagetlänk till annan webbplats om EU:s finanser i framtiden: den digitala revolutionen, globaliseringen, de demografiska förändringarna och den sociala sammanhållningen, den ekonomiska konvergensen samt klimatförändringarna.

– Rapporten visar tydligt att unionen behöver mer sammanhållning, säger Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Även om krisen är över har den satt tydliga spår i många regioner. De kommer att behöva sammanhållningspolitiken om de ska kunna bemöta de nuvarande och kommande utmaningarna.

Några av rapportens förslag i korthet

Rapporten ligger till grund för diskussionen om sammanhållningspolitiken efter 2020. I rapporten föreslås en EU-omfattande politik som syftar till att möta globaliseringen, inte lämna någon på efterkälken och stödja strukturreformer.

Möta globaliseringen: För att kunna hävda sig i den globaliserade ekonomin måste regionerna modernisera sina ekonomier och skapa värde.Det behövs ytterligare investeringar i innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen. Förutom finansiering bör man verka för effektivare förbindelser mellan forskningscentrum, verksamheter och tjänster.

Ingen ska lämnas på efterkälken: I vissa regioner sker en massflykt av människor samtidigt som många städer befinner sig under högt tryck på grund av många inflyttare som söker ett liv med bättre möjligheter, bland annat migranter.

För att bekämpa arbetslösheten kommer det att krävas ytterligare investeringar för att hjälpa människor att höja sin kompetens och starta företag samt för att motverka exkludering och diskriminering. Detta är avgörande för den framtida sociala sammanhållningen i unionen.

Stöd av strukturreformer: Bättre offentlig förvaltning ger ökad konkurrenskraft och tillväxt samt en större effekt av investeringarna. Förbindelsen mellan sammanhållningspolitiken och EU:s ekonomiska styrning kan behöva stärkas i syfte att stödja reformer för främjad tillväxt.

Läs hela sammanhållningsrapporten

Sjunde sammanhållningsrapporten i sin helhet hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU- kommissionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns även en kortversion av rapporten på svenska samt kartor, tabeller och bakomliggande statistik.

Vad händer nu?

Nästa steg är ett offentligt samråd om framtidens sammanhållningspolitik kommer att inledas i början av 2018. I maj 2018 kommer kommissionens förslag till den fleråriga budgetramen att läggas fram, följt av förslagen till sammanhållningspolitiken efter 2020.