Aktuellt läge för svenskt deltagande i Interreg

Vi är nu mitt i programperioden för 2014-2020. Samtliga program är i full gång och under 2018 har vi sett ett ökat svenska deltagande i Interregprojekt.

Totalt 435 projekt har hittills godkänts med svenska aktörer. Projekten finns fördelade inom samtliga Interreg-program som har projektverksamhet (Interact, som Sverige deltar i, finansierar inte projekt). Detta kan jämföras med december 2016 då endast 266 projekt godkänts och det helt saknades svenska aktörer i några program som inte kommit igång ordentligt än. Vi har alltså under 2018 sett en kraftig ökning av svenskt deltagande i projekt och kan konstatera att samtliga Interreg-program nu är full gång.

Det är framförallt offentliga aktörer som deltar i projekten med universitet/ högskolor i topp (33 %) följt av kommuner (23 %) och landsting (12 %). Företag deltar i begränsad omfattning och utgör 8 % av projektpartners.

Det program som har flest projekt med svenskt deltagande för tillfället är Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet). Budgetmässigt är detta ett av de största programmen som Sverige deltar i och söktrycket i programmet är stort, där endast 15 % av de som lämnat in en projektidé i Steg 1 sedan blir ett godkänt projekt. Därför är det extra roligt att Sverige ligger på plats 3 av de 11 länder som deltar i programmet, om man ser till antal projektpartners.

godkända projekt interreg december 2017

De projekt som svenska aktörer deltar i har en total projektbudget på 817 miljoner euro. Denna summa är alltså fördelad på samtliga länder som delar i de olika projekten, men det kan konstateras att det är en hel del pengar som svenska organisationer tar del av.

Flest projekt inom forskning och innovation

Vad görs inom projekten då? De flesta projekt bedrivs inom tematiska mål 1 med syftet att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, samt inom tematiskt mål 6 med syftet att skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

projekt per tematiskt mål
11 tematiska mål (TM)
 1. Forskning, teknisk utveckling och innovation
 2. Informations- och kommunikationstknik (inkl bredband)
 3. Konkurrenskraft hos SME
 4. Övergång till koldioxidsnål energi
 5. Anpassning i samband med klimatförändringar
 6. Skydda miljön samt främja användandet av hållbara resurser
 7. Hållbara transporter
 8. Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
 9. Social delaktighet
 10. Utbildning och livslångt lärande
 11. Effektiv offentlig förvaltning

Det finns 11 tematiska mål som EU-kommissionen tagit fram för ESI- fonderna. Varje program stödjer ett eller flera av de tematiska målen. Tematiskt mål 2 och 10 ingår inte i något av Interreg-programmen.

 Statistik från december 2017

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Sverige deltar i 14 Interreg-program.