Uppdaterad handlingsplan för samarbete i Östersjöregionen

EU- kommissionen har antagit en uppdatering av EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin syftar till att öka det transnationella samarbetet i regionen.

Den uppdaterade handlingsplanen verkar för en grön och digital omställning, är i linje med FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) samt syftar till att EU:s återhämtningsplan Next generation EU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. används på bästa sätt.

Den nya handlingsplanen antogs den 17 februari 2021 av kommissionen. Den kommer att vara vägledande för insatser inom EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021 - 2027. Nytt är bland annat att en Baltic Sea Strategy Point kommer att inrättas för att ge administrativt och tekniskt stöd för styrning, utveckling och kommunikation av strategin.

EU:s strategi för Östersjöregionen har forfarande samma tre huvudmål:

  • Rädda havsmiljön
  • Länka samman regionen
  • Öka välståndet

Varje huvudmål har ett antal delmål. Dessa har minskats från 12 till 9 i den nya handlingsplanen och anpassats till aktuella utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Till målen finns även 14 policyområden som alla har en ansvarig samordnare. Det finns inte längre horisontella åtgärder utpekade, men på grund av sin ökade relevans har åtgärderna "Klimatförändring" och "Samarbete med grannländer som inte är EU- medlemar" istället inkluderats i samtliga policyområden.

Du kan läsa mer om den nya handlingsplanen på EU:s strategi för Östersjöregionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

EUSBSR

Vad är EU:s strategi för Östersjöregionen?

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför idag.

Strategin fokuserar på utmaningar och möjligheter som hanteras mer effektivt genom att arbeta på ett samordnat sätt mellan länder i regionen. Strategins samarbetsmodell som är sektorsövergripande och innebär flernivåsamverkan har varit framgångsrik i att engagera ett brett spektrum av intressenter för att nätverka, samarbeta och bidra till policyutveckling utformning i regionen.

Förutom havsfrågorna, som är specifika för EU-länderna runt Östersjön,
omfattar strategin många andra gemensamma utmaningar och möjligheter.
Oavsett om det handlar om transportlösningar, gemensamma utbildningssatsningar eller miljöfrågor är utgångspunkten alltid densamma: att vi löser våra gemensamma utmaningar på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans.

Till strategin finns en handlingsplan där de tre målen preciseras och policyområden beskrivs. Handlingsplanen beskriver genomförandet av strategin och vilken roll olika aktörer har.

Läs mer: balticsea-region-strategy.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.