373 miljarder euro och åtta fonder

373 miljarder ska fördelas mellan EU-länderna i nästa programperiod. I den nya förordningen delar åtta fonder en och samma förvaltning och lyder under samma bestämmelser. Fyra fonder har tillkommit och Jordbruksfonden lämnar regelverket.

För att samordna och harmonisera genomförandet av unionens fonder har EU beslutat att åtta fonder ska dela förvaltning och stå under samma regelverk i förordningen. På grund av varje fonds särdrag kompletteras den övergripande förordningen med särskilda regler för varje enskild fond och för Interreg.

Fyra fonder tillkommer

I det nya regelverket ingår totalt åtta fonder. Fyra fonder tillkommer: Fonden för en rättvis omställning, Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ingår inte längre i det gemensamma regelverket.

Här är de åtta fonder som ingår

EU satsar på kommunikation

För att föra EU närmare allmänheten lägger EU större vikt vid att få ut budskapet om fondernas positiva resultat. EU:s länder och regioner har skärpt kraven på kommunikation.

Samtidigt ska informationen om EU-finansierade projekt förenklas, med ett enda varumärke för alla olika EU-fonder, en gemensam portal för all tillgänglig finansiering för företag och en gemensam databas som drivs av kommissionen.

Mer om nästa programperiod