Innovationer på landsbygden är flest i Västsverige

Inom landsbygdsprogrammet kan man söka innovationsstödet EIP-Agri för att skapa innovativa lösningar på de utmaningar som landsbygden står inför. Vi har tittat närmare på i vilken del av Sverige flest ansökningar om innovationsstöd har beviljats 2014–2022 och hur stödet har fördelats.

Stödets syfte är att föra samman aktörer med olika kompetenser och på så vis möjliggöra kunskapsutbyte och samarbete.

Flest beviljade ansökningar om innovationsstöd fanns i Västsverige, som utgörs av Västra Götalands och Hallands län. Härifrån kom 33 procent av de totalt 344 beviljade ansökningarna. Sett ur ett finansiellt perspektiv har ansökningar från Västsverige beviljats närmare 32 procent av det totala beviljade innovationsstödet på 444 miljoner kronor.

Majoriteten av de beviljade ansökningarna om stöd har gällt innovationsidéer om stärkt konkurrenskraft, omstrukturering och diversifiering i jordbruket. Vanligast är idéer kring en ny arbetsmetod eller teknisk/digital omställning. Uppföljningen visar att avslutade projekt i stor utsträckning har haft nytänkande och originella idéer, men det är för tidigt att se om dessa innovationsidéer kommer leda till faktisk och långvarig innovation på landsbygden.

Läs hela inlägger och ta del av rapporten i bloggen programmen och pengarna Länk till annan webbplats.