Det natio­nella programmet för AMIF i Sverige har godkänts av EU-kommissionen

Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) godkändes av EU-kommissionen den 19 juli. Programmet är Sveriges överenskommelse med EU-kommissionen om hur fondens medel ska användas i Sverige.

Ett efter­längtat besked

Arbetet med Sveriges program påbörjades redan hösten 2019 genom att en behovsanalys genomfördes på uppdrag av regeringen. Ett första utkast till nationellt program skickades till EU-kommissionen våren 2020.

Det nationella programmets utformning

Programmet inleds med ett strategiavsnitt som bygger på Sveriges behov så som de såg ut då behovsanalysen genomfördes. Därefter följer ett avsnitt per målområde som har programmerats utifrån Sveriges behov.

Programmets fyra målområden är:

  1. Asylområdet
  2. Område Laglig migration och integration
  3. Återvändandeområdet
  4. Solidaritetsområdet

För varje målområde finns långsiktiga effekter och övergripande resultat beskrivna för vad programmets genomförande i Sverige strävar efter. Framtida AMIF-projekt bidrar gemensamt till långsiktiga effekter och övergripande resultaten under programperioden.

Inom varje målområde finns exempel på aktiviteter, det är exempel på typer av insatser som kan genomföras med fondens medel. Aktiviteterna är just exempel för att den som söker medel från fonden ska få en klarare bild av vilken typ av aktiviteter fonden kan finansiera. Principen under programmeringsfasen har varit att den som söker medel bäst formulerar den typ av insats målgruppen behöver för att uppnå programmets långsiktiga effekter och övergripande resultat.

Läs mer på Asyl-, migrations- och integrationsfondens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.