Ersättning för minskat kväveläckage och kolinlagring borde öka intresset – inte minst hos små företag

Vi har tittat närmare på vilka företag som har fått ersättning för minskat kväveläckage, en ersättning i landsbygdsprogrammet som söks för att odla fånggröda och vårbearbeta.

Höstsådden pågår just nu i olika delar av landet och det är ännu inte försent att så vissa typer av fånggrödor. Planeringen gjordes i våras och att redan då veta hur växtodlingsåret kommer bli är svårt, inte minst när det gäller att planera höstens odling av fånggrödor och om det kommer passa med vårbearbetning nästa år. Extra svårt att planera kan det vara för mindre jordbruksföretag.

Främst stora företag får ersättningen idag

Av de 3 100 jordbruksföretagen som har fått ersättning för minskat kväveläckage är tre fjärdedelar stora företag. Som stora företag räknar vi de som brukar mer än 52 hektar. Det beror på att det genomsnittliga jordbruksföretaget i Sverige får gårdsstöd för 52 hektar.

Av alla stora företag i Sverige har 16 procent fått ersättning för minskat kväveläckage, medan knappt 2 procent av alla små företag har fått ersättningen. Även när vi tittar på för hur stor areal de stora respektive små företagen har fått ersättning är det tydligt att det är stora företag som dominerar. Av de stora företagens totala areal har 6 procent omfattats av ersättning för fånggröda och vårbearbetning. Av de små företagens totala areal har ersättningen istället omfattat 2 procent av arealen.

Minskat kväveläckage som ettårig miljöersättning

Idag behöver lantbrukarna ingå ett åtagande på fem år för att få ersättning för minskat kväveläckage. Att små företag i mindre utsträckning har fått ersättningen kan bero på att det bara finns en begränsad mängd areal som under en femårsperiod kan odlas med fånggröda eller vårbearbetas. Att ingå långa åtaganden kan också upplevas som en risk.

Något som kan öka förutsättningarna för små jordbruk att söka ersättningen är att den från och med 2023 blir ettårig. På så vis räcker det att söka ersättning för den mark som passar just det året.

Den nya ersättningen kommer gå att söka inte bara för att odla fånggröda och vårbearbeta utan också för att odla mellangrödor. Mellangrödor är ett vidare begrepp än fånggrödor och odlas mellan två huvudgrödor med det främsta syftet att öka kolinlagringen i marken. Mellangrödor är en viktig åtgärd i den nya jordbrukspolitiken för att minska klimatpåverkan.

Den ettåriga ersättningen för minskat kväveläckage och kolinlagring ingår som förslag i den nya jordbrukspolitiken som börjar gälla nästa år. Det borde göra att mark som brukas med ersättning för minskat kväveläckage och kolinlagring ökar, inte minst hos små jordbruksföretag. Mer om de ettåriga miljö- och klimatersättningarna kan du läsa på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.