Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd?

Frågan om finansiellt stöd till företag kan förbättra konkurrenskraft och tillväxt är ständigt aktuell. Vissa i debatten menar att nej, stödet gör ingen skillnad, och hänvisar till att vinstdrivande företag genomför lönsamma och tillväxtfrämjande investeringar oavsett om de får stöd eller inte. Ja, hävdar andra och pekar på att många företag har svårt att hitta finansiering för sina investeringar och att offentligt stöd är viktigt för att sätta fart på produktion och lönsamhet.

Tittar man på internationella undersökningar av olika stödprogram framträder en splittrad bild. I vissa fall finner man positiva effekter och i andra fall ses inga effekter alls.

Stöd från havs- och fiskeriprogrammet har bidragit positivt till företagens tillväxt

I en ny utvärderingsrapport har AgriFood Economics Centre analyserat investeringsstöden till vattenbruket och beredningsindustrin i havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020. Utvärderingen visar att stöden har bidragit positivt till företagens tillväxt i termer av ökat produktionsvärde. Resultaten visar att investeringsstödet har ökat produktionsvärdet inom vattenbruksföretagen med cirka 50 procent. Inom beredningsindustrin är effekten en ökning av produktionsvärdet med cirka 12 procent. Utvärderingen visar även att investeringsstödet har ökat sysselsättningen inom vattenbruket, men motsvarande effekt finns inte inom beredningsindustrin.

Ökad produktivitet viktigt för långsiktig konkurrenskraft

Slutsatsen från utvärderingen är därför att investeringsstöden inom havs- och fiskeriprogrammet visst kan bidra positivt till företagens tillväxt. Men ökad produktion och sysselsättning räcker inte nödvändigtvis för att verksamheterna ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga. En viktig faktor för att uppnå detta är att investeringarna ökar produktiviteten i företagen. Produktivitet visar värdet av produktionen i förhållande till de insatser som används för att producera och är grunden för långsiktig konkurrenskraft.

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är det därför önskvärt att investeringsstöden ökar produktiviteten i företagen. Här blir bilden av stödens effekter mer negativ. Utvärderingen visar nämligen att produktiviteten inom både vattenbruket och beredningsindustrin inte har ökat nämnvärt sedan år 2014 och att investeringsstöden inte förbättrat produktiviteten i de företag som fått stöd.

Svaret på frågan om huruvida investeringsstöd förbättrar konkurrenskraft och tillväxt är att det beror på vilket mått vi tittar på. Å ena sidan har investeringsstöden bidragit till högre produktionsvärde och på så sätt ökat tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin. Å andra sidan har investeringsstöden inte bidragit till ökad produktivitet, vilket gör att man kan ifrågasätta om de verkligen förbättrar företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Ta del av rapporten från AgriFood Economics Centre

Läs hela rapporten, som också tittar närmare på startstödet inom vattenbruket: Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet. Länk till annan webbplats.

Läs en kortversion av rapporten Länk till annan webbplats.

Text: Johan Blomquist, AgriFood Economics Centre