Nästan 8,5 miljarder till konkurrenskraft, miljö och levande landsbygder

Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering. Nästan 8,5 miljarder ska betalas ut i projekt-, investerings- och Leaderstöd under perioden.

Satsning på unga lantbrukare

Startstöd och en högre nivå i investeringsstöden ska underlätta för unga lantbrukare att starta eller ta över ett lantbruksföretag.

– Startstödet till unga höjs och unga får en större andel av investeringsstödet. Vi höjer taket så att de som är upp till 40 år kan få 40 procent i stöd för en investering, i jämförelse med övriga som får 30 procent. Syftet är att underlätta generationsväxlingar och för unga att starta lantbruk, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef.

Satsning på vattenvård och miljö

Nya investeringsstöd ska gå till vattenvård. Dels stöd till bevattningsdammar som kan trygga tillgången på vatten i ett förändrat klimat, dels stöd till åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten, minskar näringsförluster och ökar den biologiska mångfalden.

Satsning på konkurrenskraft

För att stärka konkurrenskraften finns bland annat investeringsstöd för nya stallar och täckdikning men också för att diversifiera sitt jordbruks- trädgårds eller rennäringsföretag med andra verksamheter. Det kan exempelvis vara inom turism, vattenbruk eller hästavel.

Satsning på innovationer

För att hitta nya lösningar på gemensamma utmaningar finns stöd att söka för innovationsprojekt inom jordbruks- och trädgårdsnäringen samt rennäringen. Det kan vara nya maskiner, produkter, tjänster eller ny metoder som gynnar primärproducenterna.

Satsning på samarbeten och kompetensutveckling

Nya projektstöd för kompetensutveckling och samarbete ska bidra till att stärka konkurrenskraften i jordbruket, främja en hållbar produktion och utveckla livsmedels- och besöksnäringen. Stödet ska underlätta samarbeten och lösa utmaningar där nyttan av ett samarbete är stor men där möjligheten för en enskild aktör att finansiera åtgärden är liten.

Projektstöd finns också för lantrasföreningar som organiserar och leder bevarandearbete.

Stöd till projekt inom Leader

Den 3 januari 2023 öppnar även projektstöden inom Leader för ansökningar. Leader är en förkortning från franskan med betydelsen att utveckla den egna landsbygden genom en modell där privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå. Det finns 40 leaderområden runt om i Sverige som väntar på beslut att få starta sin verksamhet. Innan man söker stöd ska man kontakta sitt lokala leaderområde.

Mer information om nya (och gamla) stöd

Flera investeringsstöd finns kvar sedan tidigare, andra är helt nya. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de ”gamla” stöden är det viktigt att kontakta sin länsstyrelse.

Projekt- och investeringsstöden från 2023 Länk till annan webbplats.

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2023 - 2027 Länk till annan webbplats.