Nu öppnar stöd för en hållbar och levande landsbygd i Sverige

Den 3 januari öppnade projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Dessa stöd är en del av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. Projekt- och investeringsstöd samt stöd till Leader står för cirka 8,5 miljarder av dessa.

Stöden i korthet

Projekt- och investeringsstöden i den strategiska planen omfattar exempelvis

  • Startstöd för unga lantbrukare, för att underlätta för unga att starta eller ta över lantbruksföretag.
  • Investeringsstöd för vattenvård och miljö, för att trygga tillgången på vatten i ett förändrat klimat, förbättrar vattenkvaliteten, minska näringsförluster och öka den biologiska mångfalden.
  • Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, genom att exempelvis bygga nya djurstall eller växthus, anlägga energiskog eller diversifiera företaget mot andra verksamheter än jordbruk så kan svenska lantbruksföretag bli mer konkurrenskraftiga.
  • Projektstöd till innovationer, genom att hitta nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar kan vi skapa bättre kopplingar mellan forskningsresultat, ny teknik och praktiskt arbete inom jordbruk, trädgård och rennäring.
  • Stöd till Leader, utvecklar den egna landsbygden utifrån lokala förutsättningar genom en modell där privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå.

Flera projekt- och investeringsstöd finns kvar sedan tidigare, andra är helt nya. För att veta om det finns pengar kvar att söka i de ”gamla” stöden är det viktigt att kontakta den myndighet som handlägger stödet. När det gäller projektstöd inom Leader kan det lokala leaderområdet ge information om hur mycket pengar som finns att söka.

Nytt med flera beslutsomgångar

I den nya perioden 2023 – 2027 kommer flera investeringsstöd att handläggas i så kallade beslutsomgångar. Det innebär att om många ansökningar kommer in under en beslutsomgång kan vissa ärenden prioriteras ned. Om en ansökan inte kommer med går det utmärkt att söka igen under nästa beslutsomgång. Men då är det endast de utgifter man haft efter sin nya ansökan som ger rätt till stöd. Därför bör man avvakta med att påbörja sin investering tills man får stödet beviljat.

Stöd till konkurrenskraft, miljö och hållbara landsbygder Länk till annan webbplats.