Möjlighet att påverka och utveckla ESPON

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka territoriella utvecklings- och planeringsprocesser. Det handlar om att hitta lösningar som gör nytta för aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa. Styrkan med ESPON är ett utvecklat samarbete mellan beslutsfattare, praktiker och forskare i Europa.

Nu kan du vara med och påverka den tematiska inriktningen i programmet.

Programmet innefattare idag ett antal begränsade tematiska områden (Thematic Action Plans, TAPs) som kan relateras till centrala utmaningar inom EU och medlemsländerna. Dessa avser att gäller under hela programperioden och hittills har fyra tematiska mål lanserats. Dessa är Climat Neutral Territories, Governance of New Geographies, Places Resilient to Crises och Perspectives for All People and Places.

Under våren ska ytterligare fyra tematiska områden (TAP) sjösättas.

Fyra nya områden (TAP) har bestämts i samråd med medlemsländerna. Sverige och andra nordiska länder har en relativt god kunskapsbas på dessa områden, men det finns, även här, ett fortsatt stort behov av att stärka kunskaper som inkluderar ett territoriellt perspektiv och samspel mellan olika samhällsnivåer. Ytterligare infomation för respektive TAP finns länkat nedan.

  1. Adepting to the impacts of climate change Länk till annan webbplats. – Här är syfte att utveckla kunskapsbasen när det gäller klimatanpassningens territoriella konsekvenser och anpassningsmöjligheter.
  2. Living, working and travelling across borders Länk till annan webbplats. – Inom ramen för det här tematiska området ska den gränsregionala socioekonomiska utvecklingen undersökas. Inte minst för att stärka samarbetet över landsgränser. I Norden och östersjöområdet finns en lång tradition av gränsregionalt samarbete som kan användas som inspiration och uppslag för nya frågeställningar.
  3. Smart connectivity Länk till annan webbplats. – Avsikten här är att para ihop tillgänglighetsfrågor med digitalisering. Vi vet att den geografiska tillgängligheten skiljer sig åt mellan regioner och platser. Den digitala transformationen borde kunna användas för att skapa en mer likvärdig försörjning med service och tjänster.
  4. European territories in global interactions Länk till annan webbplats. – Här avses det att stärka kunskapen om hur regioner och platser interagerar globalt. Ekonomiska relationer beskriv i termer av handel med varor och tjänster, remittering av arbetsinkomster med mera. Kunskapsläget är sämre vad gäller påverkan på regional och lokal nivå både vad gäller näringslivets globala interaktion samt vad gäller de regionala och lokala effekter av dessa.

Hur går man tillväga för att vara med och påverka?

För att få med de senaste forskningsrönen och en maximal policyrelevans inhämtas synpunkter från bla forskare och intressenter fram till och med 1 mars 2023. Det är ett enkelt och rakt upplägg för att komma med inspel till de nya områdena.

  • För respektive tematiskt område (TAP) finns en par sidor text som beskriver sammanhanget, syfte och förslag på frågeställningar. Se länk under respektive TAP ovan.
  • Med det som utgångspunkt välkomnas kommentarer, synpunkter, konkreta förslag på ansatser, frågor eller exempel på relevanta studier m.m.
  • Det finns inga formkrav! En punktlista, en ppt, PM eller ett längre resonemang – alla sorters inspel är välkomna. Dessa skickas till consultation@espon.eu

Frågor? Kontakta då Wolfgang Pichler (wolfgang.pichler@tillvaxtverket.se ) eller Linn Karlsson (linn.karlsson@tillvaxtverket.se) på Tillväxtverket