På jakt efter sätt att utvärdera Leader

Leader ska bidra till lokal förändring på ett hållbart, långsiktigt sätt. Men hur kan man utvärdera projektens effekter? Det har två forskare från Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet undersökt i ett flerårigt projekt på uppdrag av Jordbruksverket.

Vi ställde tre snabba frågor om utvärderingen till Madielene Wetterskog, projektledare på Jordbruksverket.

Hej Madielene! Varför är det viktigt att undersöka hur man kan utvärdera Leader?

Genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är spännande eftersom det sker genom att man lokalt tar fram en strategi för området och utifrån den prioriterar vilka projekt som ska genomföras. Bygden ska alltså utvecklas genom ett underifrånperspektiv, vilket skiljer sig från andra projektstöd. Dessvärre har det varit svårt att visa i utvärderingar vilka effekter som kommer från detta arbete. Detta är också något som den Europeiska revisionsrätten har lyft fram i sina revisioner av Leader.

Eftersom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ska bidra till förändring lokalt på ett hållbart, långsiktigt sätt behövde vi en utvärderingsmetod som kunde fånga utvecklingen. Vi bestämde tillsammans med utvärderarna därför att en av utvärderingens uppgifter var att arbeta fram en ny utvärderingsmetod av lokalt ledd utveckling. Vi visste inte hur vi skulle utvärdera, bara att vi behöver hitta ett sätt!

(Väl värt att nämna är att utvärderarna i en tidigare del av utvärderingen fann hållbara effekter som nya jobb och nya företag några år efter att framgångsrika projekt hade avslutats.)

Utvärderingen identifierar några olika aspekter som man kan mäta för att utvärdera vilka strukturella effekter Leader har. Vilka då?

Genomförandet av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden sker utifrån de olika områdenas identifierade behov och genom en uppsjö av olika projekt. Därför är det viktigt att använda flera olika dataunderlag för en utvärdering.

Utvärderarna föreslår att man ska kombinera kvantitativa data som statistik över boende, företagande och liknande med mer kvalitativa data som projektenkäter och utvecklingsberättelser. Dessa underlag ska sedan analyseras tillsammans vid ett analysmöte i LAG.

Kan du nämna något som Jordbruksverket tar med sig från utvärderingen?

Utvärderingen visar bland annat hur viktigt det är att ”ovanifrånperspektivet möter underifrånperspektivet” om man vill få effekter av arbetet. Olika nivåer av Leader behöver alltså genomsyras av samma idé om hur det är tänkt att projekten ska leda till effekter. Därför har Jordbruksverket i högre grad arbetat fram verktyg för att mäta resultaten tillsammans med leaderområdena inför den här programperioden. Exempelvis har vi tillsammans med leaderområdena tagit fram valbara gemensamma lokala indikatorer, vilket kommer ge dem och oss möjlighet att sammanställa och jämföra resultaten. Detta ger bättre förutsättningar att utvärdera både de lokala utvecklingsstrategierna och stödet i stort.

Läs hela utvärderingsrapporten: Att utvärdera och skapa långsiktiga effekter av leaderinsatser Länk till annan webbplats.

Text: Matilda Pohl, Jordbruksverket