Stöd till lantrasföreningar som bevarar hotade fjäderfäraser

Du som har en lantrasförening kan få projektstöd för att bevara hotade raser av fjäderfä. Du kan söka stödet mellan den 6 mars 2023 och den 15 mars 2023.

Syftet med stödet är att bevara och utveckla hotade, svenska fjäderfäraser. Det du kan få stöd för är exempelvis:

  • Skapa och upprätthålla härstamningsregister
  • Stambokföring
  • Transport av genetiskt viktiga djur för avel mellan besättningar
  • Genbanksverksamhet, dock ej stöd till djurägare som håller fjäderfä i genbank
  • Hälsofrämjande åtgärder inom rasen
  • Främja avelsverksamhet genom exempelvis informationsinsatser
  • Kartlägga viktiga egenskaper för rasen
  • Information, utbildning, och rådgivning för att bevara, nyttja och utveckla hotade raser

Stödet är en del av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken som började gälla 2023. Pengarna till stödet medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om stödet och hur du söker på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.