Sök stöd för att förbättra vattenkvalitet och minska växtnäringsförluster

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor för projekt som främjar samarbete inom området förbättrad vattenkvalitet och minskade växtnäringsförluster.

Denna utlysning går ut på att pröva en metod för att ta fram en vattenvårdsplan inom ett avrinningsområde där det behöver genomföras flera fosforåtgärder inom jordbruket för att kunna uppnå god ekologisk status avseende övergödning.

Många vattenförekomster uppnår inte god ekologisk status avseende övergödning enligt vattenmyndigheternas klassning. Fler åtgärder på rätt plats på fältet och i landskapet behöver genomföras inom jordbruket för att nå bättre vattenkvalitet.

Genomförandet sker på den lokala nivån hos lantbrukare på den egna gården. Engagemang och delaktighet på den lokala nivån är därför en viktig drivkraft för att åtgärder med syfte att minska växtnäringsförlusterna ska genomföras.

Du kan söka stödet till och med den 25 januari 2024.

Läs mer om utlysningen hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.