Andra EU-fonder och program

På eufonder.se presenterar vi de EU-program som är kopplade till Europeiska struktur och investeringsfonderna. Dessa program utgår från ett visst geografiskt område.

Det finns även andra EU-program som istället är avgränsade utifrån tema. Dessa program handläggs av EU-kommissionen och kallas sektorsprogram.

Här presenterar vi de sektorsprogram som har fokus på lokal och regional utveckling.

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation. Horisont 2020 har tre övergripande prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar (ex hälsa, demografi, energi, transport, miljö och klimat).

COSME

Programmet ska stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i EU genom ökad tillgång till finansiering, företagsstöd och entreprenörskap.

Erasmus+

Programmet ska främja internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. Programmet fokuserar på mobilitet, projektsamarbete och stöd till policyförändring.

Fead – Fonden för dem som har det sämst ställt

Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived. Det är en europeisk fond som har nationella program, som är lite olika utformade beroende på ländernas olika utmaningar.

I Sverige erbjuder programmet insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det är personer som inte täcks av socialtjänstlagen och oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att sedan återvända till sina hemländer. Syftet är att förstärka dessa individers sociala delaktighet och att minska fattigdom och social utslagning.

EU-budgeten: 3,8 miljarder euro. Sveriges tilldelning från EU är cirka 7,9 miljoner euro, med svensk medfinansiering hamnar fonden på cirka 10 miljoner kronor per år 2014-2020.

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Programmet ska koppla samman Europas infrastruktur genom att bidra till infrastrukturinvesteringar för att åtgärda felande länkar. Programmet är indelat i tre delprogram: transport, energi och telekom.

Hälsa för tillväxt

Programmet ska bidra till utveckling av hälso- och sjukvård inom EU. Åtgärder ska främja hälsa, skydda medborgarna från allvarliga hälsohot och bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem.

Kreativa Europa

Programmet stöder projekt som ger aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel möjligheter att samarbeta internationellt och att nå ut till en europeisk publik.

Life

Programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Programmets övergripande mål är att bidra till genomförandet och utvecklingen av EU:s miljöpolicy. Består av två delprogram, miljö och klimat.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet ska bidra till att individers rättigheter främjas och skyddas och fokuserar bl.a. på diskriminering, rasism, homofobi, andra former av intolerans, rättigheter för personer med funktionshinder, jämställdhet och barns rättigheter.

Sysselsättning & social innovation (Easi)

Programmet ska stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU.

Easi‑medel används för att pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. Begreppet social innovation, som har ett särskilt fokus på ungdomar, är grunden till Easi.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter

Europeiska garantifonden för jordbruk (EGFJ)

Garantifonden ska tillsammans med landsbygdsfonden finansiera olika åtgärder för att EU ska nå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Garantifonden finansierar bland annat direktstöd till jordbrukare och marknadsåtgärder som till exempel interventionsstöd och skolmjölksstöd.