Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att utveckla ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. I havs- och fiskeriprogrammet beskriver Sverige hur vi ska genomföra de unionsprioriteringar som EU är med och finansierar genom den Europeiska havs- och fiskerifonden.

De övergripande målen i programmet är att:

  • öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  • skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
  • främja sysselsättning

Det finns 1,5 miljarder kronor i havs- och fiskeriprogrammet under perioden 2014–2020, inklusive svensk medfinansiering.

Programmet styr mot tydliga mål

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 är målstyrt i större utsträckning än det tidigare fiskeriprogrammet. Det finns mål på EU-nivå samt på nationell nivå. Det övergripande målet, Smart och hållbar tillväxt för alla, finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Sex prioriteringar

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 består av sex stycken så kallade prioriteringar. De stöd som går att söka ska passa in i minst ett av de sex prioriterade områdena.

  1. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
  2. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
  3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
  4. Ökning av sysselsättningen och den lokala sammanhållningen genom lokalt ledd utveckling.
  5. Främjande av saluföring och beredning.
  6. Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Nu finns en lista på beslutade stöd

Jordbruksverket har tagit fram en lista på de stöd som har fått bifall under 2016.
I listan finns förutom vem som har sökt och fått stöd även en kort beskrivning, slutdatum, samt totalt godkända utgifter. Listan om beslutade stöd inom havs- och fiskeriprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om programmet, om stöden och för kontakt

Webbplats: Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

E-post: kundtjänst Länk till annan webbplats.

Telefon: 0771-223 223

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för havs- och fiskeriprogrammet i Sverige.