Östergötland

Projektet Prime berättar om sitt träningsprogram för nyanlända ungdomar och en utställning visar upp en stor mängd EU-finansierade projekt. Det är några av aktiviteterna i Östergötland.

Öppet hus: Prime

Få information om Prime projektet genom att lyssna på en ungdom och en mentor som deltagit i projektet samt projektgruppen. Prime är ett träningsprogram för nyanlända ungdomar 18-25 år och meningen med projektet är att minska social exkludering

När: 10 maj 2019, klockan 13.00 - 17.00

Var: Sturegatan 5, Linköping

Kontaktperson: Johanna Palmstierna

Vad EU kan göra för den lilla kommunen

Vi bjuder på afternoon tea och kommer visa upp Valdermarsviks kommuns tre EU projekt. Det finns möjlighet att ge förslag och ideér till de olika projekten samt ställa frågor och få ökad kunskap vad EU:s bidrag ger för möjlighet till utveckling av kommunen.

Kort info om de tre projekten: Gardens of possibilities, bygger upp en trädgård för allmänheten med syfte att nå personer långt från arbetsmarknaden. Smart Marina projekt där kommunen ska utveckla Fyruddens hamn. Coast 4 us går ut på att ta fram en detaljplan över Eköns naturreservat med omkringliggande områden i Gryt

När: 9 maj 2019, klockan 14.00 - 17.00

Var: Storgatan 15, Valdermarsvik

Kontaktperson: Susanne Hamilton

Europa i Östergötland – utställning om EU-finansierande projekt

I projektet #jagmed har Region Östergötland tillsammans med kommuner och skolor i Östergötland, Sörmland, Örebro län, Västmanland och Region Uppsala utvecklat samt prövat arbetssätt som motiverar och stärker unga kvinnor och män. Målet med projektet är att få unga att återuppta eller fullfölja sina studier för att de senare ska kunna få arbete och en varaktig tillhörighet på arbetsmarknaden.

I Östergötland har det kommunala aktivitetsansvaret i Linköping, Ödeshög och Valdmarsvik deltagit tillsammans med RAmunderskolan i Söderköping, de kommunala gymnasieskolorna i Norrköping och Naturbruksgymnasiet i Östergötland - Vreta Utbildningscentrum. Projektet presenteras med en film under Mitt Europa- dagarna.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Lars I Jonsson

Fördjupa dig i projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Super – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Syftet med Super är att främja eko-innovationer och hjälpa framgångsrika företag att bli miljödrivna och miljödrivna företag att bli mer framgångsrika, samt att utveckla det regionala innovationsstödsystemet.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Sigrid Jansson

Lär dig mer om Superlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smart kompetens – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projekt Smart kompetens är ett projekt som erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för cirka 70 olika industriföretag i regionerna som tillhör Östra Mellansverige: Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Region Östergötland driver projektet tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv i Östra Mellansverige. Smart kompetens finansieras av Europeiska socialfonden.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Emma Widarsson

Mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seabased measures – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projektet arbetar med Övergödningsproblematiken i Östersjön via konkreta åtgärder riktade främst mot interbelastning.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Sabina Hoppe

Mer information på projektets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coast 4 us – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projektet arbetar mot att ta fram hållbara planer för kustområden. Planerna kommer att fokusera dels på exploatering av dessa områden men även inkludera biodiversitet och viktiga ekosystem tjänster.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Sofia Bastviken

Mer information om Coast 4 uslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Life coast benefit – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Naturvård i skärgård och vid kusten i tre län, Södermanland, Östergötland och Kalmar. Projektet verkar inom nätverket Natura2000 som är EUs nätverk av skyddad natur.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Anneli Lundgren

Läs mer om projektetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Baltic blue growth – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Musselodling i Östersjön - för minskad övergödning, arbetstillfällen i skärgården och tillgång till en lokalt producerad foderråvara.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Lena Tasse

Mer om projektet Baltic blue growthlänk till annan webbplats

LIFE Bridging the Gap – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projektet arbetar för att förbättra ekmiljöer i sydöstra Sverige.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Carina Greiff

Incitament för energieffektivisering – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Hur kan fler företag spara energi på ett enklare sätt? Via projektet incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SMF) med energieffektivisering.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Susanne Claesson

Mer information om dagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energieffektiviseringsnätverk fas 2 – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Länsstyrelsen Östergötland driver tillsammans med Energikontoret Östergötland ett nätverk för energieffektivisering för små och medelstora företag (blandnätverk med olika branscher). Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Susanne Claesson

Mer information om dagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insure – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Insure arbetar för att minska spridningen av föroreningar till Östersjön från förorenade områden. I projektet samarbetar vi för att öka antalet saneringar och få till mer hållbara saneringar av förorenade områden.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Susanne Karlsson

Mer information om dagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lakesperience – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projektet syftar till att utveckla naturturismen. Målet är 5000 fler tyska besökare till våra destinationer vid projektets avslut. För Östergötlands del är det alltså sjösystemet längs Kinda Kanal i Linköpings och Kinda kommun som omfattas.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Susanne Karlsson

Mer information om dagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Clear Waters from Pharmaceuticals – en del av utställning om EU-finansierade projekt

Projektets övergripande mål är att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. I CWPharma testas och utvärderas insatser som minskar spridning av läkemedel i vattenmiljön, både genom att rena avloppsvatten med hjälp av nya reningstekniker och genom uppströmsåtgärder (t ex förbättrad hantering av överblivna läkemedel och genom att sprida miljöinformation om läkemedel). CWPharma omfattar kartläggning av läkemedel för både humant och veterinärt bruk och fyller kunskapsluckor identifierade av HELCOM. Projektet kommer att mynna ut i en aktionsplan med rekommendationer och verktyg för att minska läkemedel i vattenmiljön som kan användas av t ex beslutsfattare, myndigheter och kommuner.

När: 8 - 9 maj 2019, klockan 08.00 - 16.30

Var: Östgötagatan 5, Linköping

Kontaktperson: Helene Ek Henning

Mer om Clear waters from pharmaceuticalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster