EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen har tre mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av de möjligheter som ett ökat samarbete ger.

Vad är EU:s strategi för Östersjöregionen?

EU:s strategi för Östersjöregionen antogs 2009. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför idag. Strategin ska fungera som en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i regionen. 

Strategin fokuserar på utmaningar och möjligheter som hanteras mer effektivt genom att arbeta på ett samordnat sätt mellan länder i regionen. Strategins samarbetsmodell som är sektorsövergripande och innebär flernivåsamverkan har varit framgångsrik i att engagera ett brett spektrum av intressenter för att nätverka, samarbeta och bidra till policyutveckling i regionen.

Det finns inga särskilda pengar avsatta för att förverkliga strategin men alla EU-program inom regionen ska ta hänsyn till den.

Mål

Förutom havsfrågorna, som är specifika för EU-länderna runt Östersjön,
omfattar strategin många andra gemensamma utmaningar och möjligheter.
Oavsett om det handlar om transportlösningar, gemensamma utbildningssatsningar eller miljöfrågor är utgångspunkten alltid densamma: att vi löser våra gemensamma utmaningar på ett bättre sätt om vi arbetar tillsammans.

EU:s strategi för Östersjöregionens tre huvudmål är att:

  • Rädda havsmiljön.
  • Länka samman regionen.
  • Öka välståndet.

Varje huvudmål har ett antal delmål utifrån aktuella utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen.

Policyområden och samordnare

Kopplat till de tre målen finns även 14 policyområden, exempelvis samarbeten kring energi, kultur, utbildning, innovation och transport. 

Då områdena "Klimatförändring" och "Samarbete med grannländer som inte är EU- medlemar" anses ha en ökad relevans är de inkluderats i samtliga policyområden.

Varje policyområde har en ansvarig samordnare, Policy Area Coordinator (PAC), som du kan kontakta för att till exempel få råd och kontakter till aktörer i andra länder. En lista över kontaktpersoner för de olika områdena (PAC) hittar du på EU-portalen för Östersjöstrategin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för genomförande

Kopplat till strategin finns en handlingsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där de tre målen preciseras och policyområden beskrivs. Här framgår även hur respektive område bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Handlingsplanen beskriver genomförandet av strategin och vilken roll olika aktörer har.

EU-kommissionen antog en uppdaterad handlingsplan i februari 2021. Den kommer att vara vägledande för insatser inom EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021 - 2027. Nytt är bland annat att en Baltic Sea Strategy Point kommer att inrättas för att ge administrativt och tekniskt stöd för styrning, utveckling och kommunikation av strategin.

Den uppdaterade handlingsplanen verkar för en grön och digital omställning, är i linje med FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030) samt syftar till att EU:s återhämtningsplan Next generation EU Länk till annan webbplats. används på bästa sätt.

Läs mer på webbplatsen för EU:s strategi för Östersjöregionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU:s strategi för Östersjöregionen