Fyra EU-fonder i Sverige

Det finns fyra ESI-fonder i Sverige som därigenom har gemensamma mål. Förutom att vara verktyg för att nå målen med Europa 2020 ska också fonderna vara ett verktyg för att förverkliga Östersjöstrategin.

I Sverige finns följande fyra ESI-fonder:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.
 • Europeiska socialfonden, ESF.
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, EJFLU.
 • Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF.

Var och en av fonderna har sin särskilda inriktning
Regionala utvecklingsfonden stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske.

Samtliga fonder ska även arbeta utifrån de horisontella principerna:

 • Jämställdhet.
 • Tillgänglighet.
 • Icke-diskriminering.
 • Hållbarhet.

Principerna är viktiga för att nå målet om ett hållbart och inkluderande arbetsliv och ska vägleda projekten från början till slut.

Medel inom ESI-fonderna är fördelat geografiskt - nationellt, interregionalt, regionalt och lokalt.

Läs mer i broschyren Fyra EU-fonder utvecklar SverigePDF.

27 EU-program – 67 miljarder

Det stöd som de fyra ESI-fonderna ger fördelas via ett antal program. I Sverige finansierar Regionala utvecklingsfonden 23 egna program. De övriga tre fonderna finansierar ett eget program var. Dessutom finansierar regional- och socialfonden ett gemensamt program inom lokalt ledd utveckling. Sammanlagt medverkar Sverige i 27 EU-program.

I alla program krävs nationell medfinansiering av projekten. Medfinansieringen kan vara offentlig eller privat och är oftast lika stor som stödet från EU. EU-stödet och medfinansiering ger tillsammans cirka 67 miljarder kronor att investera för en smart och hållbar tillväxt för alla i Sverige.

I de 67 miljarderna är inte Interregprogrammens budget inräknad. Interreg är en del av Regionala utvecklingsfonden och handlar om projekt mellan olika länder. De 14 program som Sverige medverkar i har en sammanlagd budget på nästan 19 miljarder kronor, som investeras i samtliga medverkande länder.

Tematiska mål. Förklaring av vad tabellen visar finns i texten om tabellen.

Tematiska mål

För programperioden 2014-2020 har EU-kommissionen tagit fram tematiska mål för ESI- fonderna. Varje program stödjer ett eller flera av de tematiska målen.

Tabellen visar vilken eller vilka fonder som inriktar sig mot de olika målen.

Europeiska regionala utvecklingsfonden inriktar sig mot:

 • Forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Information- och kommunikationsteknik.
 • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
 • Övergången till koldioxidsnål ekonomi.
 • Hållbara transporter.
 • Effektiv offentlig förvaltning.

Europeiska socialfonden inriktar sig mot:

 • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
 • Social delaktighet.
 • Utbildning och livslångt lärande.

Europeiska jordbruksfonden inriktar sig mot:

 • Forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Information- och kommunikationsteknik.
 • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
 • Övergången till koldioxidsnål ekonomi.
 • Anpassning i samband med klimatförändringar.
 • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser.
 • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
 • Social delaktighet.
 • Effektiv offentlig förvaltning.

Europeiska havs- och fiskefonden inriktar sig mot:

 • Konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
 • Skydda miljön samt främja en hållbar användning av resurser.
 • Hållbar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.