Regional utveckling och sammanhållning efter 2020

Just nu pågår arbetet med den framtida sammanhållningspolitiken för 2021-2027. Det här handlar den om i korthet.

Förslag till långtidsbudget och förordningar

Den 2 maj 2018 lämnade Europeiska kommissionen sitt förslag till ny flerårig budgetram för EU, som bland annat innehåller ramarna för den framtida sammanhållningspolitiken. Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020 och arbetet med inriktning för nästa programperiod är i full gång. Förutsättningarna för en ny programperiod efter 2020 påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer enas om.

Europeiska kommissionens förslag till flerårig budgetram har omsatts till konkreta förordningsförslag för sammanhållningspolitiken för perioden 2021-2027, vilka presenterades den 29 maj 2018.

Förhandlingar och beslut om budget

På EU- toppmötet i juli 2020 enades medlemsstaternas stats- och regeringschefer om två förslag: dels unionens nästa budget för 2021-2027 och dels om en ny fond för att hjälpa de mest drabbade medlemsländerna i coronakrisen. 30 procent av pengarna i både budgeten och återhämtningsfonden ska gå till klimatåtgärder. 

Senare under hösten 2020 nådde rådet och Europaparlamentet en överenskommelse som slog fast de olika posterna i budgeten. Det är samma belopp som stats- och regeringscheferna antog i juli 2020. Under våren 2021 godkänner EU-ländernas parlament budget och återhämtningsfonden.

Läs mer om EU:s långtidsbudget 2021 - 2027. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandlingar och beslut om förordningar

Sammanhållningspaketet är en uppsättning förordningar som reglerar struktur- och investeringsfonderna och som uppgår till mer än 330 miljarder euro (i 2018 års priser) eller nästan en tredjedel av EU:s långtidsbudget. Fonderna ska finansiera regionala och lokala projekt som syftar till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan medlemsländer och regioner, och främja en hållbar återhämtning efter pandemin genom investeringar i gröna och digitala prioriteringar.

Förordningarna har förhandlats sedan de första förslagen kom 2018. Den 27:e maj 2021 antog rådet slutligen sammanhållningspaketet. Den sista delen i förhandlingarna avslutades i och med att Europaparlamentet den 23 juni antog förordningarna. Förordningarna publicerades i EU:s officiella tidning den 30 juni och trädde ikraft den 1 juli. 

Här hittar du förordningarna som är publicerade på EUR-lex. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det nya regelverket i korthet

Följande fem mål ska styra EU:s investeringar 2021–2027:

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ochstöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Sammanhållningspolitiken fortsätter att investera i alla regioner, fortfarande på grundval av tre kategorier (mindre utvecklade regioner, övergångsregioner och mer utvecklade regioner). Anslagsfördelningen bygger även i fortsättningen främst på BNP per capita, där merparten av resurserna går till mindre utvecklade länder och regioner för att främja social, ekonomisk och territoriell sammanhållning i hela EU.

Sammanhållningspaketet består av övergripande lagstiftning med regler för åtta fonder som förvaltas gemensamt av medlemsländerna och kommissionen – förordningen om gemensamma bestämmelser. Utöver det ingår flera andra förordningar som fastställer varje fonds specifika mål och tillämpningsområde.

Läs mer om sammanhållningspolitiken 2021- 2027 på EU-kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtta fonder som bidrar till regional utveckling

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – 200 miljarder euro till regional finansiering med skräddarsytt stöd till vissa regioner och områden samt ökat fokus på städer och hållbar stadsutveckling; stöd till konkurrenskraft och skapande av arbetstillfällen i små och medelstora företag. Interregprogrammen, som finansieras genom Eruf, kommer att använda över 8 miljarder euro till gränsöverskridande projekt som ska hjälpa gränsregionerna att utveckla sin fulla ekonomiska potential.

Europeiska socialfonden+ (ESF+) – 88 miljarder euro till stöd för jobbskapande, utbildning och social delaktighet.

Sammanhållningsfonden – 42,5 miljarder euro till medlemsländer vars BNI per capita ligger under 90 procent av EU-genomsnittet – stöder transeuropeiska transportnät samt energi- och transportprojekt som gynnar miljön. Sverige omfattas inte av denna fond.

Fonden för en rättvis omställning (FRO) - (7,5 miljarder euro) är ett nytt finansieringsinstrument inom sammanhållningspolitiken vars syfte är att ge stöd till territorier som står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar till följd av omställningen till klimatneutralitet. Fokuserar på de industrier och regioner som har störst koldioxidutsläpp.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) - 6,1 miljarder euro för att stödja och modernisera sektorn. Fonden syftar till att stödja den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s havspolitik och EU:s internationella åtaganden på området världshavsförvaltning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) - åtgärder som gäller systemen för asyl och mottagande, vidarebosättning, laglig invandring, tredjelandsmedborgares integration och delaktighet, bekämpning av olaglig migration samt återvändande och återintegration. 

Fonden för inre säkerhet (ISF) - omfattar bl.a. informationsutbyte mellan rättsvårdande och andra berörda myndigheter, åtgärder för att stärka gränsöverskridande gemensamma insatser och åtgärder för att förbättra förmågan att förebygga och bekämpa brott och terrorism.

Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) - ska stödja en europeisk integrerad gränsförvaltning genom åtgärder som förstärker gränskontrollen vid EU:s yttre gräns, vidareutveckling av EU:s itsystem för gränsövervakning, och åtgärder som utvecklar den gemensamma viseringspolitiken.