Mellersta Norrland

Programmets övergripande mål är att öka både sysselsättningen i regionen och konkurrenskraften i regionens företag. Det ska ske genom insatser för förnyelse i näringslivet och genom att göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Exempel på detta är satsningar på infrastruktur, väg och järnväg och utveckling av hållbara transportsystem.

Karta över norden där Jämtlands och Västernorrlands län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Jämtlands och Västernorrlands län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,24 miljarder kronor i Mellersta Norrland.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

Projekt som söker stöd inom programmet ska bidra till något av följande insatsområden:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Exempel på särskilda mål:

 • Ökade investeringar i forskning och utveckling i programområdets företag.
 • Öka andelen små och medelstora företag som utvecklar innovativa varor och tjänster.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik
Exempel på särskilda mål:

 • En större andel av programområdets företag ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät (100 Mbit/s).
 • Nya digitala tjänster etableras och befintliga utvecklas så att tillgängligheten till privat och offentlig service förbättras.

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Exempel på särskilda mål:

 • Avancerad produkt- och tjänsteutveckling främjar tillväxt inom
  små och medelstora företag (SMF).
 • Ökad andel företag med affärssamarbete på internationella
  marknader.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Exempel på särskilda mål:

 • Öka små och medelstora företags samlade energieffektivitet med 20 procent till år 2020 samt ökad andel förnybar energi.
 • Öka energieffektiviteten inom offentlig sektor och inom bostadssektorn med 20 procent till år 2020.

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
Exempel på särskilda mål:

 • Programområdets TEN-T- nät (Trans-European Transport
  Network) har en utvecklad funktion år 2020 jämfört med 2014
  genom förbättrad tillgänglighet och kapacitet.
 • År 2020 använder fler resenärer miljövänliga trafikslag.

Ansökningsomgångar för programmet Mellersta Norrland

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt