Mellersta Norrland

Programmets insatser ska främja förnybar energi, övergången till cirkulär ekonomi, utveckla ett hållbart resande och förbättra digital förbindelser.

Karta över norden där Jämtlands och Västernorrlands län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Jämtlands och Västernorrlands län.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 142,6 miljoner euro i Mellersta Norrland.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Mot bakgrund av Mellersta Norrlands gleshet behövs särskilda insatser för att göra innovationsprojekt tillgängliga för företag med stort avstånd till FoU-aktörer. Inom detta specifika mål är avsikten att bidrag ska användas då stödet till enskilda företag i huvudsak kommer att utgöras av kunskapshöjande och främjande insatser. Det kan också handla om stöd för att utveckla och kommersialisera idéer, vilket kan stärka företagens långsiktiga utveckling.

Digitalisering och bredband

1.5 Förbättra digital konnektivitet

Digital konnektivitet är en förutsättning för regional utveckling. Det finns inga förutsättningar för kommersiell utbyggnad av bredbandsnät i de områden i Mellersta Norrland som fortfarande saknar bredband. Regionalfondsmedlen är avgörande för att utbyggnaden av bredband i glesa områden. Inom det här målet finns stöd för insatser som bygger ut bredband i glesa områden där ett marknadsmisslyckande har ägt rum.

Företag och näringsliv

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Särskilda insatser behövs för att skapa förnyelse och ökad inriktning på hållbarhet. Det behövs också ökad internationalisering i syfte att höja förädlingsvärdet i små och medelstora företag. Insatser behöver även sättas in för att företagen ska kunna ta tillvara digitaliseringens potential. Stödet kommer främst att riktas till intermediära organisationer som förmedlar stödet till enskilda företag.

Genom finansiella instrument kan projektens tillgång till riskkapital förbättras, inte minst genom att offentliga riskkapital påverkar investeringsviljan bland privata finansiärer. Inom detta mål är avsikten att bidrag och finansieringsinstrument ska användas.

Bidrag till företag syftar till att höja kunskapen i företagen, att utveckla nya produkter och tjänster och liknande insatser i syfte att stärka företagens långsiktiga utveckling.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap. Kravet om en god styrning av regionala strategier för smart specialisering är nytt för denna programperiod. Det är centralt för att lyckas med andra insatser för innovation och hållbar och smart ekonomisk omvandling. Inom detta specifika mål är avsikten att bidrag ska användas då insatserna är av kunskapshöjande karaktär.

2. Ett grönare Europa

Klimat

2.2 Främja förnybar energi

Stimulera utvecklingen av affärsmodeller, system och metoder som främjar produktionen av förnybara drivmedel. Utveckla metoder för att producera förnybara drivmedel av sidoströmmar och restenergier. Stimulera lösningar som bidrar till att energi på ett effektivt sätt kan tas tillvara i cirkulära flöden eller processer.

Mellersta Norrland har potential att öka små och medelstora företags produktion och användning av förnybar energi. Därför finns goda förutsättningar att ligga i täten i klimatarbetet. Förnybar energi, i form av förnybara bränslen, är den främsta potentialen och utmaningen för programområdets energisystem. Genom förnybara bränslen kan vi minska vårt beroende av utländska fossila bränslen som olja, och minska våra CO2-utsläpp.

Inom det här målet är avsikten att stödet i huvudsak ska riktas mot insatser som kunskapsuppbyggnad, utveckling av samarbeten och uppbyggnad av stödstrukturer.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen, samt Agenda 2030. Det är samtidigt en potential för att öka programområdets konkurrenskraft i enlighet med de regionala utvecklingsstrategierna.

Insatser här ska bidra till ökad cirkularitet och stödet riktas till företag som ska utveckla cirkulära produkter och processer i syfte att främja övergången till en cirkulär ekonomi. En betydande del av stödet kommer dessutom att riktas till insatser som kompetensuppbyggnad, utveckling av samarbeten och uppbyggnad av stödstrukturer där det inte finns några privata intressenter.

3. Ett mer sammanlänkat Europa

Transporter och resande

3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Nuvarande transportsystem har stora brister med långa restider, järnvägskapacitet och otillräcklig terminalkapacitet för omlastning mellan väg och järnväg. Stödet inom målet möjliggör investeringar som annars inte kunnat genomföras på nationell nivå. Anledningen är programområdet glesa strukturer. Regionalfonden har en avgörande betydelse när nationella insatser samordnas med regionala prioriteringar, vilket sammantaget ger en större utväxling på satsade medel.

Utlysningar för programmet Mellersta Norrland

Information om aktuella utlysningar finns på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och kontakt