Nationella regionalfondsprogrammet

Det nationella regionalfondsprogrammet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och de stora utmaningar vårt samhälle står inför. Programmet har även förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Programmet ska bidra i omställningen till en hållbar utveckling och stärka näringslivets konkurrenskraft i hela landet.

Karta över norden där Sveriges samtliga län är färgade med mörkgrön färg.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 122 miljoner euro i Nationella regionalfondsprogrammet.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Exempel på insatser inom "Samarbete mellan nationell, och regional nivå i alla delar av landet"

 • Stötta samverkan mellan befintliga ”hubbar” och innovationsmiljöer i olika delar av landet som, oavsett sektor eller bransch, arbetar med områden som automation digitalisering och AI (artificiell intelligens).
 • Bidra till insatser som bygger internationella relationer bland annat inom Horisont Europa och DIGITAL.
 • Bidra till att effektivare nyttja kompetens och resurser i hela landet genom samverkan mellan nationell och regional nivå, och mellan olika delar av landet

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Ta fram strategier för hållbar urban utveckling.
 • Utveckla metoder och arbetssätt för samverkan och möjliggöra för bredare medverkan och inflytande i städernas hållbara omställning.
 • Utveckla stödstrukturer där kunskaper och innovationer utbyts mellan det offentliga, forskningscentrum och företag och optimerar lösningar i demonstrationsmiljöer.
 • Utveckla miljöer och infrastruktur för att kunna genomföra demonstrationer i virtuella- eller fysiska miljöer.
 • Möjliggöra samordning och synergier med andra program och initiativ i Sverige och Europa.

1.2 Säkra nyttan av digitalisering​

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Utveckla stödstrukturer och miljöer och infrastruktur där nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter kan testas och experimenteras med.
 • Bidra till att digitaliseringens potential används i planeringsprocessen i syfte att samla in, sortera, visualisera och analysera information om den byggda miljöns form och funktion.
 • Möjliggöra närmare kontakt med stadens invånare och ökat engagemang för att påverka utformningen av miljöer där människor bor och verkar.
 • Stödja Europas digitala initiativ och komplettera insatser inom programmet för ett digitalt Europa.

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Insatser inom "Fond för klimatomställning":

 • Fonden ska finansiera små och medelstora företag med väsentliga bidrag och i linje med målet om nettonollutsläpp 2045. Prioriteringen kan bidra till flera miljö- och klimatrelaterade mål samt till inkludering och jämställdhet inom Agenda 2030.

Exempel på insatser inom "Hållbar urban utveckling":

 • Utveckla stödstrukturer för att utveckla praxis och kravställning som en nyckel till att öka efterfrågan på nya hållbara lösningar och innovationer.
 • Insatser till företagen för affärsutveckling, innovation och för att dra nytta av forskning och innovation kring cirkulära affärsmodeller.
 • Stärka offentlig sektors förmåga att agera kund och efterfråga hållbara lösningar genom exempelvis offentlig upphandling.
 • Bidra till klimatneutrala och cirkulära affärsmodeller och värdekedjor i bland annat bygg- och anläggningssektorn och i offentlig infrastruktur.
 • Främja övergången till en cirkulär ekonomi och minska nyttjandet av resurser. Arbetet kan bestå i att främja innovationer, nya affärsmodeller och delandetjänster kopplade till exempelvis transporter och bostäder.

2. Ett grönare Europa

Klimat

2.1 Främja energieffektivitet

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Utveckla stödstrukturer så att demonstrationsprojekt och stödåtgärder omsätter innovationer. Detta sker i samband med att renoveringar och upprustningar genomförs i befintligt bostadsbestånd och i offentlig infrastruktur.
 • Bidra till att renovering- och upprustning av bostäder främjar energieffektivitet, men även utförs med varsamhet och med hänsyn till miljö och kulturmiljövärden och till dem som bor i och använder en byggnad.
 • Säkerställa att en socialt hållbar stadsutveckling och förnyelse av områden främjas genom en helhetssyn. Fysiska åtgärder kombineras då med sociala åtgärder.
 • Bidra till att skapa förutsättningar för energieffektivisering genom insatser för samhällsplanering kring offentlig infrastruktur.
 • Stödåtgärder för samordnade varutransporter, underlag och strategier för stadsstrukturer som främjar energieffektiv hållbar mobilitet och minskar utsläpp av växthusgaser.

2.4 Anpassa till klimatförändringarna

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Stärka förmågan till att identifiera och hantera klimatrelaterade utmaningar.
 • Skala upp innovationer och processer och implementera dessa i bebyggd miljö för att skapa attraktiva miljöer och infrastruktur som är bättre anpassade till klimatförändringen.
 • Insatser för klimat- och sårbarhetsanalyser, strategier, planeringsunderlag, stödåtgärder för att öka medvetenhet kring risker och katastrofhantering.
 • Bidra till att planering, byggande, skötsel och förvaltning främjar ekosystemtjänster både i den byggda miljön och i landskapet i stort.
 • Främja naturbaserade lösningar i städer och stadsområden som använder naturens egen förmåga att leverera ekosystemtjänster och är centrala för en hållbar stadsutveckling.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Insatser inom "Hållbar urban utveckling"

 • Stödja implementering av innovativa tekniska lösningar för ett förändrat beteende för förebyggande och effektivitetssåtgärder.
 • Bidra till att dagens ohållbara resursanvändning förändras och att uttaget av ny råvara och deponering av avfall minskar. Bland annat att steg tas mot en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn.
 • Främja övergången till cirkulär ekonomi genom att bland annat anpassa och bevara befintliga byggnader för nya funktioner. Det främjar delande och återanvändning av material.
 • Kunskapshöjande och beteendepåverkande insatser där både privata konsumenter och den offentliga inköpssidan kan vara starkt drivande i utvecklingen mot en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

2.8 Främja hållbar mobilitet i städerna

Insatser inom ”Hållbar urban utveckling”

 • Beteendepåverkan och ”mobility management”
 • Kollektivt resande och delandetjänster
 • Strategier och planeringsunderlag, involvering och delaktighet och stadslogistik.
 • Insatser för att förbättra policy och regelverk, teknik och beteendeförändringar
 • Investeringar för test, demonstration och uppskalning i den fysiska miljön.

Utlysningarför Nationella regionalfondsprogrammet

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt