Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i Norra Mellansverige och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Karta över norden där Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Gävleborgs, Värmlands och Dalarnas län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,18 miljarder kronor i Norra Mellansverige.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilt mål:

  • Öka antalet innovativa små och medelstora företag.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik
Särskilda mål:

  • Öka antalet små och medelstora företag med tillgång till bredband med hög kapacitet.
  • Ökat antal små och medelstora företag som i samverkan med
    offentlig sektor har utvecklat tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik.

3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag
Särskilda mål:

  • Öka antalet nya företag med tillväxtpotential
  • Ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

Särskilt mål:

  • Minskade koldioxidutsläpp från små och medelstora företag.
    Förbättra koldioxidsnål teknik.

Ansökningsomgångar för programmet Norra Mellansverige

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt