Övre Norrland

Programmet Övre Norrland ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på behov och förutsättningar i programområdet och överensstämmer väl med de regionala strategierna.

Karta över norden där Norbottens och Västerbottens län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Norrbottens och Västerbottens län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,7 miljarder kronor i Övre Norrland.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilda mål:

 • Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi,
  näringsliv, myndigheter och civila samhället.
 • Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik
Särskilda mål:

 • Fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.
 • Fler digitala tjänster utvecklas för att skapa en ökad tillgång till
  privat och offentlig service.
 • Användningen av digitala tjänster utvecklas för att öka den
  digitala delaktigheten.

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Särskilda mål:

 • Fler nystartade företag i Övre Norrland.
 • Fler växande företag i Övre Norrland.
 • Fler små och medelstora företag växer på internationella nya
  marknader.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Särskilda mål:

 • Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i
  Övre Norrlands små och medelstora företag.
 • Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi
  inom offentlig sektor och bostadssektorn.

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
Särskilda mål:

 • Öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet.
 • Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet.

Ansökningsomgångar för programmet Övre Norrland

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt