Övre Norrland

Programmet Övre Norrland ska bidra till regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på behov och förutsättningar i programområdet och överensstämmer väl med de regionala strategierna.

Karta Övre Norrland

Berörda geografiska områden

Norrbottens och Västerbottens län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 1,7 miljarder kronor i Övre Norrland.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilda mål:

 • Öka forsknings- och innovationssamverkan mellan akademi,
  näringsliv, myndigheter och civila samhället.
 • Öka innovationsverksamheten i företag och stärka utveckling av och tillgänglighet till innovationsstödjande system och miljöer.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på
informations- och kommunikationsteknik
Särskilda mål:

 • Fler företag får tillgång till bredband av hög kvalitet och kapacitet.
 • Fler digitala tjänster utvecklas för att skapa en ökad tillgång till
  privat och offentlig service.
 • Användningen av digitala tjänster utvecklas för att öka den
  digitala delaktigheten.

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Särskilda mål:

 • Fler nystartade företag i Övre Norrland.
 • Fler växande företag i Övre Norrland.
 • Fler små och medelstora företag växer på internationella nya
  marknader.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Särskilda mål:

 • Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i
  Övre Norrlands små och medelstora företag.
 • Öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi
  inom offentlig sektor och bostadssektorn.

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
nätinfrastruktur
Särskilda mål:

 • Öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet.
 • Nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika trafikslag, till nytta för näringslivet.

Ansökningsomgångar för programmet Övre Norrland

 • 8 december 2017 - 1 februari 2018.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

 • Webbplats: tillvaxtverket.se/eu-programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se
 • Telefon: 08 681 91 00
 • Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet Övre Norrland.