Övre Norrland

I Övre Norrland finns väl etablerade lärosäten, rika naturresurser, och god tillgång till energi. Samtidigt saknas viss yrkesmässig kompetens och riskvilligt kapital och det finns brister i små och medelstora företags bredbandsinfrastruktur och i innovationsverksamhet.

Karta över norden där Norbottens och Västerbottens län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Norrbottens och Västerbottens län.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 196,3 miljoner euro i Övre Norrland.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning & Innovation

1.1 Stärk forskning och innovation

Bygg kapacitet bland företag, universitet, forskningsinstitut och samhälle, öka FoU-intensiteten i företag och öka internationell samverkan kring forskning och innovation. Det handlar också om att etablera och utveckla innovationsmiljöer och test- och demonstrationsmiljöer, att öka förutsättningarna för forsknings- och behovsdriven innovation och att stimulera till arbetssätt där fler arbetar med nya metoder så som exempelvis öppna innovationsprocesser.

Digitalisering och bredband

1.2 Säkra nyttan av digitalisering

Öka nyttjandet av och potentialen med digital teknik. De ska också förbättra den långsiktiga förmågan och kapaciteten för digital transformation för att möta samhällsutmaningar och minska skillnader inom regionen.

1.5 Utveckla den digitala konnektiviteten

Bygg ut bredbandsinfrastrukuren ännu mer.

Företag & näringsliv

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Stimulera ökad jämställdhet i näringslivet. Minska sårbarheten, underlätta generationsskiften, förbättra kapitaltillgången och stimulera ökad internationell närvaro. Utveckla nya stödstrukturer och nya affärsmodeller samt underlätta tillgången till kapital.

Kompetensförsörjning

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Främja flexibla, behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden. Främja också det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

2. Ett grönare Europa

Miljö

2.2 Främja förnybar energi

Stimulera utvecklingen av affärsmodeller, system och metoder som främjar produktionen av förnybara drivmedel. Utveckla metoder för att producera förnybara drivmedel av sidoströmmar och restenergier. Stimulera lösningar som bidrar till att energi på ett effektivt sätt kan tas tillvara i cirkulära flöden eller processer.

2.3 Utveckla smarta energisystem

Utveckla nya former av energilagringsteknik och överföring för att reducera svängningar i energisystemet. Stärka redundansen och omvandla elenergi till andra energislag. Främja utveckling, testning och investeringar i lokala, flexibla och agila energilagringslösningar för förnybar och fossilfri energi. Investera i miljöer för utveckling av styrsystem för en ökad förutsägbarhet och ett optimerat energi- och effektnyttjande. Satsningar kan också göras för att främja nyttiggörandet av överskottsenergi i en verksamhet som primärenergi i en annan verksamhet.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Skapa och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i olika materialflöden. Exempelvis främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer, stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser samt kapa förutsättningar för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster.

Klimat

2.4 Anpassa till klimatförändringarna

Kartlägga risker avseende klimateffekter och upprätta klimatanpassningsstrategier för riskminimering av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

3. Ett mer sammanlänkat Europa

Transporter & resande

3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Överbrygga brister och flaskhalsar i järnvägssystemen och i övergången mellan olika transportslag samt hantera en hög belastning på regionens vägar. Öka kapaciteten vid regionens hamnar, hantera svårigheter med att ställa om till nya miljökrav och brister i flyget

3.2 Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät

Överbrygga brister och flaskhalsar i järnvägssystemen och i övergången mellan olika transportslag samt hantera en hög belastning på regionens vägar. Öka kapaciteten vid regionens hamnar, hantera svårigheter med att ställa om till nya miljökrav och brister i flyget

Utlysningar för programmet Övre Norrland

Mer information om programmet, hur ni ansöker och kontakt