Skåne-Blekinge

Den övergripande visionen för regionerna är "Tillsammans stärker vi hållbar regional utveckling i Skåne och Blekinge. Programmet ska bidra till att stärka den regionala kapaciteten genom att öka produktivitet och innovation och genom att fokusera ännu mer på hållbarhet.

Karta över norden där Skåne och Blekinge län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Skåne och Blekinge län.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 54 miljoner euro i Skåne-Blekinge.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

 • Insatser för utbyte av kunskap mellan företag, forskningsaktörer genom exempelvis gemensam problemformulering och problemlösning samt öppen och utmaningsdriven innovation.
 • Organisationer utvecklar, testar eller implementerar nya eller förbättrade metoder och arbetssätt för att stötta företag eller organisera samverkansforskning och tillämpad forskning i vilken näringslivet deltar aktivt.
 • Organisationer utvecklar, testar och/eller implementerar nya metoder, processer och modeller för ökad samverkan mellan exempelvis akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor.
 • Organisationer samverkar och saminvesterar i att bygga upp och utveckla infrastruktur och innovationsmiljöer för forskning och innovation inom programets områden för smart specialisering.

14,2 miljoner euro.

Företag & Näringsliv

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

 • Insatser för att direktinvestera tillsammans med privat kapital.
 • Förmedla av kunskap, rådgivning, kompetensutveckling, coachning, nätverk, internationella kontaktytor till små och medelstora företag inom till exempel digitalisering, affärsutveckling, export och internationalisering.
 • Organisationer kan fokusera på att utveckla och testa metoder, samverkan och/eller arbetssätt hos aktörer i det företagsfrämjande systemet i syfte att bättre stärka små och medelstora företag inom givna områden.

17,4 miljoner euro.

Kompetensförsörjning

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

 • Stöd till kunskapsutveckling hos små och medelstora företag inom områden för smart specialisering för att stärka kompetens inom centrala områden genom att
  • stödja företags strategiska kompetensförsörjningsarbete som att planera och tillhandahålla utbildning inom företag
  • utveckla rekryteringsprocesser och frågor som rör breddad rekrytering och attraktiv arbetsgivare.
 • Organisationer kan arbeta med att utveckla stödstrukturer, och fokusera på att utveckla och testa metoder, samverkan och/eller arbetssätt för att på olika sätt stärka kompetensförsörjning inom specialiseringsområden, utveckla arbetet med smart specialisering och stärka entreprenörskap.

6,2 miljoner euro.

2. Ett grönare Europa

Miljö

2.1 Främja energieffektivitet

 • Insatser som handlar om att förmedla kunskap, rådgivning, coaching, kompetensutveckling och annat stöd för energieffektiviseringsarbete med ett brett perspektiv. Det kan handla om:
  • energikartläggningar
  • arbete med målsättning och uppföljning
  • stöd med att ta fram investerings- och finansieringskalkyler
  • stöd med att söka finansiering
  • stöd med att förbättra samhällets tekniska infrastruktur för elöverföring, fjärrvärme och fjärrkyla för att möta företagens behov.
 • Stärka stödstrukturer för kunskapsutveckling och spridning, experimenterande, lönsamhetskalkyler, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling

3 miljoner euro.

2.2 Främja förnybar energi

 • Insatser som handlar om att förmedla av kunskap, rådgivning, coaching, kompetensutveckling och annat stöd för långsiktigt hållbar produktion och användning av förnybar energi med ett brett perspektiv. Det kan handla o:
 • stöd för val av lösningar
 • stöd med att ta fram investerings- och finansieringskalkyler
 • stöd med att söka finansiering
 • stöd med att integrera lösningar i el- och energisystem.
 • Arbeta för att stärka stödstrukturer för kunskapsutveckling och -spridning, experimenterande, finansieringsmöjligheter och marknadsutveckling.

3 miljoner euro.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

 • Öka kunskapen om cirkulär ekonomi
 • Rusta företag att ställa om till och implementera cirkulära affärsmodeller
 • Testa nya lösningar och identifiera nya marknader och systemlösningar.
 • Insatser för att organisationer kan stärka och bygga upp stödjande strukturer inom området.
 • Arbeta för att organisationer samverkar och saminvesterar i att bygga upp och utveckla infrastruktur för testbäddar för att testa eller skala upp cirkulära lösningar.

10,2 miljoner euro.

Utlysningar för programmet Skåne-Blekinge

Mer information om programmet, hur ni ansöker och kontakt