Småland och Öarna

Det övergripande målet för programmet Småland och Öarna är att bidra till regional tillväxt. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns inom området och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Karta över norden där Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län är färgade med mörkgrön färg.

Huvuddelen av pengarna inom programmet ska användas till satsningar som förnyar och utvecklar näringslivet.

Berörda geografiska områden

Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 532 miljoner kronor i Småland och Öarna.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilt mål:

  • Förbättrade förutsättningar för företagens innovationsutveckling.

2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
Särskilda mål:

  • Effektivare samordning för ökad tillgång till bredband i hela
    regionen.
  • Fler digitala tjänster ska utvecklas för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service.
  • Ökad andel privatpersoner som använder IT-tjänster, vilket stimulerar till tjänsteutveckling i näringslivet.

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Särskilt mål:

  • Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla
sektorer
Särskilt mål:

  • Stimulera till energieffektivare transporter och ökad användning av förnybar energi inom transportsektorn.

Ansökningsomgångar för programmet Småland och Öarna

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt