Småland och Öarna

Ett smartare grönare och konkurrenskraftigare Småland och öarna. Det är visionen för programperioden 2021-2027.

Karta över norden där Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län är färgade med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Gotlands län.

Finansiering

Under perioden 2021-2027 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden 60,6 miljoner euro i Småland och Öarna.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 40 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar. Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd hos Regionalfonden.

Mål inom programmet

1. Ett smartare Europa

Forskning och innovation

1.1 Stärk forskning och innovation​

Exempel på insatser som kan stödjas:

 • Forskning och innovation i offentliga forskningscentrum, högre utbildning och kompetenscentrum, inklusive nätverkande (industriell forskning, experimentell utveckling, genomförbarhetsstudier)
 • Innovationsprocesser i små och medelstora företag (processer, organisation, marknadsföring, gemensamt skapande, användar- och efterfrågestyrd innovation
 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassningar
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi.

1.2 Säkra nyttan av digitalisering​

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Digitalisering av små och medelstora företag (inklusive e-handel, elektronisk affärsverksamhet och sammanlänkade affärsprocesser, digitala innovationsknutpunkter, levande laboratorier, webbentreprenörer och nystartade IKT-företag samt företag-till-företag)
 • It-tjänster och it-tillämpningar för digitala färdigheter och digital delaktighet
 • Tjänster och tillämpningar för e-hälsa (inklusive e-vård, sakernas internet för fysisk aktivitet och it-stöd i hemmet).

1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Affärsutveckling och internationalisering för små och medelstora företag, inklusive produktiva investeringar
 • Avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag (inklusive ledning, marknadsföring och design)
 • Företagsinkubatorer, stöd till avknoppningsföretag och nystartade företag
 • Stöd till innovationskluster, även mellan företag, forskningsorganisationer och myndigheter och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag.

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

2. Ett grönare Europa

Klimat

2.1 Främja energieffektivitet

Exempel på insatser som kanfå stöd:

 • Energieffektivitet och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag samt stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna
 • Energieffektiv renovering av befintligt bostadsbestånd, demonstrationsprojekt och stödåtgärder i överensstämmelse med energieffektiviseringsåtgärderna
 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

2.3 Utveckla smarta energisystem​

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Smarta energisystem (inklusive smarta nät och IKT-system) och relaterad lagring
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Exempel på insatser som kan få stöd:

 • Stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet
 • Stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag
 • Insamling och rening av avloppsvatten i överensstämmelse med effektiviseringskriterierna
 • Användning av återvunnet material som råvara i överensstämmelse med energieffektiviseringskriterierna.

Ansökningsomgångar för programmet Småland och Öarna

Mer information om programmet, hur ni ansöker och kontakt