Stockholm

Programmet för Stockholm ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning. De valda insatsområdena bygger på de behov och förutsättningar som finns i Stockholms län och stämmer väl överens med de regionala utvecklingsstrategierna.

Karta över norden där Stockholms län är färgat med mörkgrön färg.

Berörda geografiska områden

Stockholms län.

Finansiering

Under perioden 2014–2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 298 miljoner kronor i Stockholms län.

Ett projekt inom programmet kan få EU-stöd för upp till 50 procent av sina kostnader.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet består av ett insatsområde, Huvudstadsregionens särskilda utmaningar. Under detta övergripande insatsområde ha programmet tre investeringsprioriteringar:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Särskilt mål:

  • Fler växande, innovativa företag genom ökad samverkan inom
    forskning och innovation.

2. Stödja kapacitet för små och medelstora företag att växa på
regionala, nationella och internationella marknader samt ägna
sig åt innovationsprocesser
Särskilt mål:

  • Fler växande, innovativa företag genom att stödja kapaciteten för små och medelstora företag att nå nya marknader.

3. Främja forskning och innovation i, samt tillämpning av,
koldioxidsnål teknik
Särskilt mål:

  • Stärkta förutsättningar att utveckla och tillämpa koldioxidsnåla
    lösningar genom fler växande, innovativa företag.

Ansökningsomgångar för programmet Stockholm

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt