Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå. 

Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner, dessa är i fyllda med olika  nyanser av färgen grön. Kontoren för regionerna finns i Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping och Malmö.

Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad

För att skapa en välfungerande arbetsmarknad och för att öka sysselsättningen på sikt, ska kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärkas. För att lyckas krävs samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Det krävs också att projekten kännetecknas av innovativa metoder, nya angreppssätt, lärande utvärdering och stärkt samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter.

Tre programområden

I Sverige idag finns alltför många människor utanför arbetsmarknaden. För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar Socialfonden på tre programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning
Programområde 1 fokuserar på bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad. Det kan stödja projekt som ger kvinnor och män möjlighet att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
Kompetensutveckling är viktig för att kunna möta arbetsmarknadens
behov och för att minska risken för arbetslöshet. Utöver anställda, kan området även omfatta arbetslösa som deltar i projekten.

Programområde 2 – Ökade övergångar till arbete
Socialfondens andra programområde ska göra det lättare för unga
(15–24 år), långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), sjukskrivna samt nyanlända att få jobb eller att komma ett steg närmare arbetsmarknaden. Det kan stödja projekt som bidrar till ökad social sammanhållning och ett inkluderande arbetsliv med fokus på personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga
Programområde 3 är en särskild satsning till regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga, minst 25 procent. I Sverige ska pengarna användas i regionerna Mellersta Norrland, Norra Mellansverige och Sydsverige. Programområdet kan stödja projekt som underlättar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt