Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden plus (ESF+) genomförs i åtta geografiska regioner. För varje region finns en handlingsplan. Dessutom finns en handlingsplan på nationell nivå.

Europeiska socialfonden genomförs i åtta geografiska regioner, dessa är i fyllda med olika  nyanser av färgen grön. Kontoren för regionerna finns i Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping och Malmö.

Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad

För att skapa en välfungerande arbetsmarknad och för att öka sysselsättningen på sikt, ska kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad stärkas. För att lyckas krävs samverkan mellan aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Det krävs också att projekten kännetecknas av innovativa metoder, nya angreppssätt, lärande utvärdering och stärkt samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter.

Ett program – fem programområden

Programmet för ESF+ ska stödja det politiska målet ”Ett mer socialt och inkluderande Europa” genom genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Programmet bidrar genom insatser till aktiva arbetsmarknadsåtgärder, utbildning och livslångt lärande samt jämställdhet och lika möjligheter.

För att främja kompetensutveckling och motverka utanförskap fokuserar ESF+ på fem programområden. Programmet genomförs i samtliga åtta regioner i landet men programområdena B, C och E utlyses och beslutas på nationell nivå. Programområde D tillfaller endast de två nordligaste regionerna som är Mellersta Norrland och Övre Norrland. Samtliga programområden ska bidra till individens möjlighet till ett hållbart arbetsliv och social inkludering.

Programområde A - Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla

Programområdet ska bidra till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Insatser inom programområdet kan därmed riktas brett, från insatser som riktar sig till individer utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet till individer i behov av kompetensutveckling i sitt yrkesliv. Programområdet ska bidra till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv genom att främja det livslånga lärandet och genom att öka möjligheten till sysselsättning eller studier för alla arbetssökande.

Programområde B - Öka övergångarna till arbete

Programområdet kan endast sökas av Arbetsförmedlingen och ska bidra till att fler individer har kompetens som möter arbetsmarknadens behov. Insatser som genomförs inom programområdet ska riktas till individer inskrivna på Arbetsförmedlingen som är i behov av rustande och matchande insatser i form av exempelvis platsförmedling, stöd för att förbättra deltagarens jobbsökande och vägledning mot arbete eller studier. Andra insatser kan vara kartläggning, planering och uppföljning av aktiviteter eller i form av rustande karaktär som understödjer matchningen.

Programområde C - Minska risken för ekonomisk utsatthet

Programområdet ska motverka och mildra konsekvenserna av ekonomisk utsatthet. Inom programområdet är det möjligt att rikta insatser till såväl barn från sex års ålder till vuxna individer. För insatser riktade till vuxna individer står egenförsörjning i fokus och insatserna ska syfta till att stärka möjligheterna till arbete, studier och för att närma sig ett arbete. Insatserna riktade till barn ska syfta till att ge dem förutsättningar för en meningsfull fritid och trygg skolgång och därmed öka deras möjligheter till social gemenskap, samtidigt som risken för skolavhopp minskar.

Programområde D - Öka kapaciteten i den glesa geografin

Programområdet riktas till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland och ska i första hand avse kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer, men kan även avse insatser direkt till individen. Insatserna kan syfta till att kompensera för regionernas specifika utmaningar kring stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning.

Programområde E - Social Innovation

Programområdet ska möjliggöra för nyskapande och effektivare lösningar för att möta utmaningar och behov inom exempelvis social inkludering, arbetsmarknad, utbildning eller kapacitetsuppbyggnad. Insatser inom området kan med fördel genomföras i partnerskap mellan aktörer inom den idéburna, privata eller offentliga sektorn, och ska syfta till att med innovativa angreppssätt leverera samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.

Programområde F - Fast-Care, stöd till ukrainska flyktingar

Insatserna inom det här programområdet riktas till personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Det kan handla om matchning, kartläggning av kompetens, komplettering av yrkeskunskaper, samhällsinformation, rådgivning samtutbildning i svenska och engelska språket. Tillsammans kan vi bidra till att ukrainska flyktingar får ett arbete, och att de blir socialt delaktiga i samhället, under den tid de söker skydd i Sverige.

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt