Fonden för en rättvis omställning

Fokuserar på industrier och län med mycket höga koldioxidutsläpp. Fonden ska minska utsläppen och tackla de utmaningar som följer med omställningen.

Vad ska fonden bidra till

Pengarna ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik och kompetenshöjning för anställda. Fonden ska också göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, sysselsättningsrelaterade, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen.

Fonden är en del av den Europeiska gröna given som har sin utgångspunkt i Parisavtalet och syftar till att göra EU klimatneutralt senast 2050. Fonden kompletterar andra EU-program och nationella initiativ inom klimatområdet.

De industrier och regioner som får ta del av finansieringen från EU:s nya klimatfond är:

 • Stålindustrin i Norrbottens län.
 • Metallindustrin i Västerbottens län.
 • Mineralindustrin i Gotlands län.

Fonden för en rättvis omställning startade 2021 och pågår fram till 2030.

Vem kan ansöka om stöd

 • Företag och anläggningar enligt direktiv
 • Regioner och kommuner i berörda län
 • Universitet och högskolor
 • Forskningsinstitut
 • Utbildningsaktörer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Branschorganisationer
 • Företag i industriernas värdekedja

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd för att genomföra projekt.

Var ska projekten bedrivas

Insatser som gynnar de utpekade industrierna och länen Norrbotten, Västerbotten och Gotland kan söka fondens pengar. De flesta projekt är redan utpekade, men det kan också dyka upp fler utlysningar.

Så går det till

Tillväxtverket som ansvarar för Fonden för en rättvis omställning presenterar möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vad projektet ska bidra till för mål och och vilka krav som behöver uppfyllas. Tillväxtverket tillhandahåller en handbok för ansökningsprocessen med detaljerade instruktioner.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på info@eufonder.se

Sök finansiering hos Tillväxtverket

Bevaka utlysningarna som periodvis annonseras. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.