Fonden för inre säkerhet

Fonden ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet. Den ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Vad ska mitt projekt bidra till

För att söka ska ditt projekt bidra till något av följande områden:

  • Förbättra och underlätta informationsutbyten inom och mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och vid behov med tredje länder och internationella organisationer.
  • Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.
  • Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Vem kan ansöka om stöd

  • Nationella aktörer på det brottsförebyggande, brottsbekämpande och rättsvårdande området.
  • Myndigheter
  • Aktörer med uppdrag inom för fonden relevanta områden.

Var ska projektet bedrivas

Projekt kan bedrivas i hela Sverige och inom EU.

Så går det till

Polismyndigheten som ansvarar för Fonden för inre säkerhet presenterar regelbundet möjligheter för finansiering. Dessa möjligheter kallas för utlysningar. I varje utlysning står det tydligt vilka typer av projekt som kan få stöd, vem som får söka, vad projektet ska bidra till för mål och och vilka krav som behöver uppfyllas.

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på eu-fonder@polisen.se.

Sök finansiering hos Polismyndigheten

Bevaka utlysningarna som Polismyndigheten annonserar. När en utlysning öppnas, är det dags att ansöka.