Kompetens och entreprenörsskap

Inom EU finns ett glapp mellan företagens behov och den kompetens som finns tillgänglig. EU arbetar därför bland annat med att främja livslångt lärande, digitala färdigheter och innovation, stimulera entreprenörskap, sociala innovationer, och med att underlätta omställningen till en grön ekonomi.

Fonder som finansierar projekt inom kompetens och entreprenörsskap

Asyl- migrations- och integrationsfonden

Finansierar projekt som bidrar till en hållbar, långsiktig migration, skyddar de som söker asyl och underlättar för männiksor att lagligt flytta och bo i ett nytt land

Exempel på projekt

 • Snabbspåret till etablering
 • Samhällsintroduktion för asylsökande

Fonden för en rättvis omställning

Finansierar projekt som hjälper samhällen att anpassa sig till en miljövänligare ekonomi, med fokus på nya jobb och utbildning.

Exempel på projekt

 • KHUL - Kompetens, hållbar utveckling, lärande
 • Kompetenslyft Grön industri

Interreg

Finansierar projekt som leder till att städer och regioner från olika medlemsstater arbetar tillsammans över nationsgränserna.

Exempel på projekt

 • Scandinavian Employability
 • Aurora Entrepreneurialis

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ger stöd till insatser som främjar utvecklingen på landsbygden, konkurrenskraftiga jordbruksföretag och bevarar den biologiska mångfalden.

Exempel på stöd

 • Stöd för genomförande av kompetensutveckling
 • Stöd för demonstrationer och informationsinsatser
 • Samarbetsprojekt

Lokalt ledd utveckling genom Leader

Finansierar projekt som bidrar till att utveckla den egna bygden utifrån lokala förutsättningar.

Exempel på projekt

 • Utveckla lokalt företagande och entreprenörskap
 • Utveckla ungas möjligheter på landsbygden

Regionalfonden

Finansierar projekt som hjälper regioner att växa ekonomiskt och skapa jobb genom förbättrad infrastruktur och ökad innovation som minskar regionala ojämlikheter och stärker samhällens konkurrenskraft.

Exempel på projekt

 • KTP - Knowledge Transfer Perntership
 • Främja entreprenöriell vilja och förmåga i Blekinge
 • Smart industri i Norra Mellansverige
 • Framtidens teknikutbildningar

Socialfonden

Finansierar projekt som skapar jobb, utbildar människor och bekämpar fattigdom för att göra det lättare för alla att delta i samhället och arbetslivet.

Exempel på projekt

 • Etableringslyftet
 • Reboot

Fler alternativ

Utöver de alternativ som presenteras på eufonder.se finns det fler möjligheter till EU-finansiering att utforska, för projekt inom kompetens och entreprenörskap.