Interreg Nord

Interreg Nord är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland samt Sápmi. Det övergripande målet för programmet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.

Karta över Interreg Nord. Projektets område är ifyllt med en mörkare nyans av grön färg.

Berörda geografiska områden

Interreg Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och delområde Sápmi:

Delområde Nord omfattar
Norge: Troms och Finnmark fylke samt Nordland fylke.

Sverige: Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län

Finland: Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap.

Delområde Sápmi omfattar
Norge: Troms och Finnmark fylke, Nordland fylke, Tröndelag fylke samt del av Innlandet fylke (Elgå Reinbetesdistrikt)

Sverige: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarna län (Idre samebys område),

Finland: Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten.

Finansiering

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 57 miljoner euro på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet.

Den svenska delen av ett projekt kan finansieras med upp till 65 % av medel från programmet.

Vem kan söka stöd?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person och kan vara privat såväl som offentlig. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd.

Insatsområden inom programmet

Programmet har fyra insatsområden:

Forskning och innovation
Målsättningen är att stärka företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer samt stärka förmågan hos aktörerna inom innovationssystemet att agera på den europeiska forskningsarenan.

Entreprenörskap
Målsättningen är att åstadkomma fler gränsöverskridande näringslivssamarbeten så att kunskaper och resurser mellan företagen tillvaratas och vidareutvecklas.

Kultur och Miljö
Målsättningen är att stärka och levandegöra regionens kultur och kulturarv, förbättra bevarandestatusen över naturmiljöer samt öka den offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet i regionen.

Gemensam arbetsmarknad
Målsättningen är att öka den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden i regionen. Unikt mål för Sápmi inom insatsområdet är att stärka kompetensen och kunskapsutvecklingen inom de samiska näringarna.

Unikt mål för Sápmi är att stärka det samiska språket inom den samiska befolkningen.

Programperioden 2021 - 2027

I den nya programperioden för 2021 - 2027 kommer Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica slås samman och bilda ett helt nytt program, Interreg Aurora, för samarbete mellan Sverige, Finland och Norge.

Arbetet med att ta fram det nya Interreg Aurora pågår för fullt. Information om processen och vad det nya programmet kommer ha för inriktning kan du läsa om här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om programmet, hur ni ansöker och för kontakt

Webbplats: interregnord.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010 225 50 00

Förvaltande myndighet och programsekretariat är placerade på Länsstyrelsen Norrbotten.