Övervakningskommitté

Varje Interregprogram har en övervakningskommitté (ÖK). Kommittén har till uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina mål.

Vad detta innebär kan se olika ut i programmen. I vissa program prioriterar till exempel övervakningskommittén vilka projekt som ska beviljas, medan denna prioritering delegeras till en styrkommitté i andra program. Varje övervakningskommitté ska utarbeta och anta sin egen arbetsordning. Kommitténs funktion regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Vanligtvis är det 2-3 möten per år för övervakningskommittén.

Vem deltar i övervakningskommittéerna?

Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera ledamöter till övervakningskommittén. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska ingå. Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter. Här eftersträvar man en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) är huvudansvariga för den svenska delegationen i respektive program. Listor över övervakningskommittéernas ledamöter finns publicerade på respektive programs webbplats.