Program för olika typer av samarbeten

För Interreg- programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program samarbetar man inom hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i Interregprojekt.

Interreg är uppbyggd kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: gränsregionala samarbetsprogram (Interreg A), transnationella samarbetsprogram (Interreg B) och interregionala samarbetsprogram (Interreg C).

Gränsregionala samarbetsprogram

I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att ta itu med gemensamma utmaningar i gränsregionerna och utnyttja de möjligheter som finns där för att skapa tillväxt och sysselsättning.

I Sverige berörs nästan alla län direkt av något av de gränsregionala programmen.

De gränsregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Öresund- Kattegat- Skagerrak, Sverige- Norge, Botnia- Atlantica, Nord, Cental Baltic och South Baltic.

Projektområdena i de gränsregionala samarbetsprogrammen är ifyllda med flera olika färger.

Kartdesign: Julien Grundfelder, Nordregio

Transnationella samarbetsprogram

I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder. Syftet är att samarbeta för att skapa bättre samarbete och regional utveckling inom EU genom att tillsammans hantera gemensamma frågor.

De transnationella samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic och North Sea Region.

Karta över de transnationella programmen där områdena är ifyllda med olika färger.

Kartdesign: Linus Rispling, Nordregio

Interregionala samarbetsprogram

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.

De interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Interreg Europe, Espon 2020, Urbact III och Interact.

Europeiska grannskapsinstrument

Program inom det Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) genomförs i de yttersta områdena av EU och syftar till att föra EU och dess grannar närmare varandra.

Mer infomation om Europeiska grannskapsinstrumentet (ENI) finns på Europeiska kommissionens webbplats.  Länk till annan webbplats.

Sverige deltar i ENI- programmet Kolarctic