Program för olika typer av samarbeten

I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program samarbetar man inom hela EU. Även länder som inte tillhör EU kan i vissa fall delta i Interregprojekt.

Interreg är uppbyggd kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: gränsregionala samarbetsprogram (Interreg A), transnationella samarbetsprogram (Interreg B) och interregionala samarbetsprogram (Interreg C).

Gränsregionala samarbetsprogram

I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt gränsar till varandra. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att förstora regionen och därmed öka förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning.

I Sverige berörs 17 av 21 län direkt av något av de gränsregionala programmen.

De gränsregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Öresund- Kattegat- Skagerrak, Sverige- Norge, Botnia- Atlantica, Nord, Cental Baltic och South Baltic.

Gränsregionala interreg

Kartdesign: Julien Grundfelder, Nordregio

Transnationella samarbetsprogram

I de transnationella programmen sker samarbetet i större angränsande regioner. Dessa program omfattar ibland hela länder och ibland delar av länder.

De transnationella samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic och North Sea Region.

Transnationella program Interreg

Kartdesign: Linus Rispling, Nordregio

Interregionala samarbetsprogram

De interregionala samarbetsprogrammen omfattar hela EU. De regioner eller länder som får stöd från de interregionala samarbetsprogrammen behöver inte gränsa till varandra. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan regionala och lokala aktörer. Dessutom finns samarbetsprogram som fokuserar på forskning och analyser.

De interregionala samarbetsprogram som Sverige deltar i är: Interreg Europe, Espon 2020, Urbact III och Interact.