Programorganisation

Organisationen för att genomföra Interregprogrammen består av ett antal organ som ansvarar för olika uppgifter. Nedan beskrivs dessa kortfattat.

Programdokument styr genomförandet

För varje program finns ett programdokument. Detta har arbetats fram i breda partnerskap med företrädare för myndigheter, regioner, företag, universitet med flera och har sedan godkänts av EU- kommissionen. Programdokumenten beskriver:

  • Målen för programmet.
  • Vilka insatser som ska genomföras.
  • Regler som styr genomförandet.
  • Vilka aktörer som kan ansöka.
  • Vilka geografiska områden som stöden avser.

Förvaltande myndighet

Varje program har en förvaltande myndighet som ansvarar för att genomförandet av programmet sker effektivt och korrekt.

Förvaltande myndighet fattar det formella beslutet om stöd till projekt efter att programmets styrkommitté eller övervakningskommitté har prioriterat bland projektansökningarna. Det är den förvaltande myndigheten som skriver kontrakt med godkända projekt och som sedan betalar ut stöd till dem.

Förvaltande myndighet för Interregprogrammen ligger i vissa fall i Sverige, i vissa fall i något annat land.

Programsekretariat

Sekretariatet hanterar mycket av det praktiska, dagliga genomförandet av programmen. Det är framförallt sekretariatet som har direkt kontakt med projekten.

Sekretariatet informerar om de finansieringsmöjligheter som finns inom programmet samt bereder projektansökningar inför beslut. De fungerar som projektrådgivare och stödjer sedan projekten i genomförandet.

Nationell kontaktpunkt

I de flesta av de program som har förvaltande myndighet och sekretariatet i ett annat land finns det utpekade kontaktpunkter i Sverige. Dessa har till uppgift att sprida information samt ge stöd till initiering och utveckling av projekt gentemot svenska intressenter.

Övervakningskommitté

Samtliga program har en övervakningskommitté som tillsammans med förvaltande myndighet ska säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet och redovisningen av genomförandet. Läs mer om övervakningskommittéens uppgifter här.  

Styrkommitté

Vissa program har även tillsatt en styrkommitté. Denna har i så fall i uppdrag att prioritera projekt i stället för övervakningskommittéen.