Interreg 2021- 2027

Interreg- programmen är en del av den framtida sammanhållningspolitiken för 2021 - 2027.

Förslag till Interreg-program 2021 - 2027

Program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) har en egen förordning med särskilda bestämmelser. I förslaget till förordning finns särskilda mål och tillämpningsområden för Interreg- programmen.

I december 2020 nåddes en politisk överenskommelse om Interregförordningen. Under våren 2021 godkände slutligen Rådet och Europaparlamentet förordningarna i sammanhållningspaketet. Förordningarna publicerades i EU:s officiella tidning den 30 juni och trädde ikraft den 1 juli. 

Interreg får en budget på drygt 8 miljarder euro (i 2018 års priser) för perioden 2021–2027. EU:s del av finansieringen kommer att ligga på max 80 %. Medlen tillhandahålls genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den största andelen av dessa medel går till gränsöverskridande samarbete (72,2 %), medan anslagen för transnationellt samarbete, interregionalt samarbete och de yttersta randområdenas samarbete är 18,2 %, 6,1 % respektive 3,5 %. Upp till 20 % av medlen inom ett Interregprogram kan avsättas till små projekt.

Interreg-programmen ska stödja samarbetet mellan regioner, medborgare och andra aktörer över landsgränser. Den nya förordningen ska också omfatta transnationellt samarbete mellan regioner inom ramen för makroregionala strategier och havsområdesstrategier: Östersjön, Joniska havet, Adriatiska havet, Svarta havet, Donau och Alperna.

Politiska mål

Interreg ska, precis som övriga fonder inom sammanhållningspolitiken, bidra till de fem målen för EU:s investeringar 2021–2027:

  • PO1: Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen
  • PO2: Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete
  • PO3: Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät
  • PO4: Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter ochstöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård
  • PO5: Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Utöver dessa finns det även två Interreg-specifika mål:

  • Bättre samarbetsstyrning genom åtgärder som ska förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter, effektivisera den offentliga förvaltningen, få bort gränshinder samt bygga upp ömsesidigt förtroende mellan människor.
  • Ett tryggare och säkrare Europa genom externa åtgärder, i synnerhet som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

Tematisk koncentration

Förordningen innehåller bestämmelser om tematisk koncentration gällande de politiska målen. Det framgår hur stor procentandel som ska gå till olika mål.

  • För gränsöverskridande program längs inre landgräns måste de även ha insatser inom PO4: Ett mer socialt EU.

De gränsöverskridande programmen ska enligt förslaget fokusera mer än tidigare på institutionellt samarbete, att få bort hinder för samarbete över gränserna och att utveckla gemensamma tjänster.

Det interregionala samarbetet fortsätter också, och ska främja utbyte av expertis, god praxis och kapacitetsuppbyggnad genom ett antal specifika program som Interreg Europe, Urbact, Interact och ESPON.

Interreg i Sverige

För Sveriges del kommer det att vara i princip samma program som i nuvarande period. Den stora skillnaden är att Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica slås samman och bildar ett helt nytt program: Interreg Aurora. Några program kommer ha delvis nya geografier (bland annat beroende av Brexit).