Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Leadermetoden innebär att flera aktörer samarbetar för att utifrån ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och prioritera vilka insatser som ska göras. Centralt för leadermetoden är att initiativet till utveckling ska komma från dem som bor och verkar i ett område.

Leader finansieras till hälften av EU och till hälften av Sverige

Det finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft med hjälp av lokalt ledd utveckling genom Leader under perioden 2023–2027. Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling genom Leader kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och från svenska staten, men även från kommuner och ibland regioner.

Du kan söka stöd för många olika saker, till exempel det här:

  • skapa en attraktiv landsbygd för boende
  • utveckla bygdens föreningsliv
  • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
  • arbeta med näringslivsutveckling och innovationer.

LAG beslutar om stöd

Inom varje leaderområde finns LAG (Local Action Group), där människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få stöd i deras område. I varje område finns också ett leaderkontor. Du ska ta kontakt med ditt leaderkontor om du är intresserad av lokalt ledd utveckling.

Mer information om lokalt ledd utveckling

Om du är intresserad av lokalt ledd utveckling kan du läsa mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Jordbruksverket är förvaltande myndighet för lokalt ledd utveckling i Sverige. Här finns också mer information om de stöd du kan söka inom lokalt ledd utveckling.

Du kan också ta kontakt med ditt leaderområde. Länk till annan webbplats.