Behandling av personuppgifter

Tillväxtverket hanterar personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet. Så här arbetar vi med behandling av personuppgifter.

Vårt ansvar

Tillväxtverket, 202100-6149, Box 4044, 102 61 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar i vår verksamhet.

Myndigheten är skyldig att följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter vi gör.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande person – direkt eller indirekt. Det kan vara uppgifter som:

 • namn
 • personnummer
 • nationalitet
 • utbildning
 • anställningsförhållanden
 • kontaktuppgifter.

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med, eller som företräder verksamhet som vi finansierar, är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Genom vilken rättslig grund och för vilka ändamål får vi samla in personuppgifter?

I samband med att vi behandlar dina uppgifter informerar vi dig om:

 • ändamålet med behandlingen
 • vilken rättslig grund vi har för denna
 • information om den specifika behandlingen.

De rättsliga grunder i GDPR som främst är aktuella för Tillväxtverket är de som kallas för rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. Eller med andra ord: Vi får behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med uppdrag enligt vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag, samt när det är nödvändigt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för.

Lagringstid

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Tillväxtverket följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras i ärendet.

Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har även rätt att begära rättelse eller att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina uppgifter på grund av ett avtal eller för att du samtyckt till behandlingen kan du begära överföring av uppgifterna.
 • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen får vi dock inte radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Eftersom Tillväxtverket är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Personuppgifter som finns i allmänna handlingar kan därför vid en begäran komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Kontakt

Har du frågor rörande Tillväxtverkets personuppgiftsbehandling kan du höra av dig till Tillväxtverkets dataskyddsombud.

Dataskyddsombud Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

Klagomål

Om du vill framföra klagomål rörande vår behandling av personuppgifter kan du höra av dig direkt till vårt dataskyddsombud.

Du kan också höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är nationell tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.